Jednání Řídící rady ČPS z.s. dne  7. 9. 2018 za přítomnosti členů dozorčí rady, šéfredaktora PL, vedoucí PP sekce

Místo: Praha, Výstaviště Letňany,

Čas: pátek 7. 9. 2018  ve 14 hod. v době konání výstavy World of Beauty and Spa

Přítomní:    

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA  - prezident společnosti

●     MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

●     Bc. Eva Ptáčková - člen řídící rady

●     Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

●     Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

●     Členové dozorčí rady MUDr. Jaroslav Lux, Ing. Jana vašková, Radvana     Hroníková

Omluven:

●     Mgr. Michal Joshua Frána - 2. viceprezident

 Miriam Tejklová - šéfredaktor PL


 

1) Podiatrické listy  03/2018

 

●     Projednán byl aktuální stav sponzorů inzerentů PL  ke dni jednání

 

Aktivity prezidenta ČPS :

firma Abbott - představení Libre -čekáme na podpis protistrany, mají zájem o 2x A5 za  6000 kč

firma Angelini Pharma Česká republika s.r.o. - představení Sililevo + přednáška PP day 3/2019 - 30 min  - čekáme na podpis protistrany -celkem 10 000 Kč

firma Leram- představení L mesiterian - v jednání 2 strana za  6000 kč

 

Aktivity ostatních členů ke dni jednání: prim MUDr. Součková oslovila několik firem, čeká na odezvu

 

Proběhlo hlasování o zpracování grafických podkladů pro firmy naším grafikem pro firmy inzerující v PL:  řídící rada se shodla na akceptaci jednoduchého zpracování t.j. na náklady společnosti grafik osadí dodané obrázky firmou a vloží PR článek

 

Řídící rada rozhodla, že tento rok již nebudou vkládané složenky k platbě čl. poplatků do PL 3/2018 na příští rok, bude postačovat avízo

 

Řídící rada se na návrh prezidenta rozhodla vydávat Podiatrické listy dvakrát ročně , kdy uzávěrka PL 1/2019 bude 25.1.2019  a PL 2/2019 25.6.2019, kdy bude snaha nabídnout možnost inzerce a prezentace na PP dni

 

Prezident navrhuje, aby šéfredaktor vytvořil sdílený dokument pro členy ŘR, DR, RR,aby měli možnost oslovit  inzerenty a nedocházelo k překrývání aktivit v oslovování firem, ideálně i s vymezením stránek pro inzerci - nebylo takto předloženo - pouze se diskutovalo o termínech uzávěrky -Součková

 

ŘR zhodnotila finanční návrhy na tisk Podiatrických listů, kdy návrhy předložené šéfredaktorem činí cca 50 000 Kč s DPH ( tisk a grafika), definitivní výběr ponechán na šéfredaktorovi s cílem nepřesáhnout 50 000 Kč ( za PL 2/2018 jsme hradili  43 490 Kč), je nutno počítat, že dalších cca 10 000 kč stojí distribuce PL poštou

 

RR odsouhlasila ceník inzerce pro PL a PP den

 

Izolovaná inzerce v Podiatrických listech

Obálka:   Formát A5 - 10.000 Kč

Vnitřek:  Formát A5 - 4.000 Kč

Formát A5 + PR článek na A5 t.j.  2xA5 6 000 Kč

Formát A6 - 2.500 Kč

Formát A6 + PR článek na A6  3500 Kč

 

Kombinovaná propagace workshop Letňany a Podiatrické Listy :

Formát A5+PR článek 10  000 Kč / 4 000 Kč pro PP den a 6000 kč pro Listy/

 

Izolovaná prezentace na PP den Letńany

Prezentace na PP dni 4000  Kč - 30 minut

Předseda PP sekce má možnost zažádat o slevu v případě neobsazení přednášek firmami

slevu nebo výjimku hlasuje ŘR

 

Slevy: 10 % pro člena ČPS/ čl. firmu

 

 

2) Prezident nadále navrhuje vydávat časopis Praktická Podiatrie o, aby jsme mohli časopis výhledově vydávat ( finanční nákladovost by byla asi 40 000 kč při virtuálním vydání  mínus reklama sponzorů ) ,definitivní rozhodnutí zatím odloženo

 

3) Oznámení o stavu jednání na Rejstříkovém soudu, který odmítá zápis navrhovaných změn, podáno odvolání

 

4) Prezident informuje, že byl zřízen trvalý příkaz k platbě nájmu v novém sídle ve výši 827 Kč měsíčně

 

5) Prezident informuje,že rozpočet je aktuálně vyrovnaný, od prezentace při minulém jednání nedošlo k zásadním finančním posunům, všechny platby které proběhly, byly očekávané a schválené ŘR, příjem tvořily příspěvky na veletrh Mnichov

za měsíc 8/2018 :  

Příjmy celkem: 51 950.00

Výdaje celkem: 13 435.28

Konečný zůstatek: 165 261.93 Kč

členové ŘR a předseda DR obdrží výpis z účtu

 

6) Proběhla validace aktuálních sponzorů společnosti  - sponzoři za bannery na www. stránkách zůstávají stejní, byly jim vystavené faktury, čekáme na úhradu.

PPden:  Generální sponzor PP dne byla firma Schulke, která měla 60 min.prezentaci . Ostatní sponzoři byli probráni na minulém jednání ŘR, i přes nulový finanční přínos přivedli hodně zájemců o PP den a nové členy do společnosti.

 

7) Prezident znovu navrhuje zjednodušení systému vzdělávání v rámci ČPS, navrhuje zrušit bodové hodnocení a zavést pouze diplom celoživotního vzdělávání, který by manifestoval snahu se vzdělávat v rámci svého oboru a živnosti . Aktuální způsob je časově extrémně náročný, generuje problémy stran ochrany dat  sbírání dokumentace a diplomů a výhledově by předražil nové webové stránky za přesun složité databáze -domluveno, že aktuální systém bude prezentován v PL 03/2018 , bude li trvat nezájem, bude navržen prezidentem na 18.sjezdu nový systém

Součková - systém celoživotního vzdělávání je nutno předložit na zasedání Valné hromady,ale již v předstihu diskutovat o diplomu celoživotního vzdělávání v podologicko-pedikérské sekci - navrhuje pověřit projednáním  nového systému v sekci p. Výmolovou - Schváleno

 

8) probrán obsah www. stránek  - stávající, projednání aktuálního obsahu

●  Představení a 16 důvodů proč se stát členem - ponecháno, byl by návrh na změnu,bude projednán

●  Poskytovatelé (chybí vyhledání dle zadání jména) - bude již řešeno na nových www.stránkách

●  Inzerce  -požádáme administrátora o zrušení

●  Přihláška ponecháno, administrátor změní text - čekáme na změnu, zejména již nebude variabilní symbol rodné číslo, ale rok narození

●   Poradna se ponechá jen stávající

Poradna archiv - žádáme administrátora o zrušení

●  ČPS doporučuje - tam jsou firmy, které v minulosti obdržely doporučení ČPS ,ale již není platné - všechny budou smazány, položka bude ponechána

●  články ponecháno

●  Spolupracující firmy - budou firmy, které finančně přispěly v daném kalendářním roce ČPS - dohledáme dle výpisu

 

10) Projednání odpovědi na dotaz firmy Amoene - dotaz na podmínky zapůjčení loga společnosti  pro Spolupracující firmy s ČPS z.s. -vysvětlila 1.viceprezidentka , že se jedná o firmy, které se společností podepíšou Smlouvu o propůjčení loga , kdy po testování produktů by firma měla hradit 25 000 Kč za smlouvu na 3  roky. Byl projednán návrh viceprezidentky o 50% zlevnění pro firmu Amoene, nicméně Předseda dozorčí rady MUDr.Lux oponuje, že se jedná o naši prezentaci a má mít jistou hodnotu, navrhuje ponechat cenu

25 000Kč/3 roky  . Byl přijat návrh prezidenta, že do příštího jednání se bude snažit jak ŘR tak DR  logo nabídnout za stávajících podmínek , nebude li úspěch,projednáme zlevnění event.úpravu smluvních podmínek

 

Na návrh Součkové odsouhlasena sleva 10% pro čelna ČPS při zapůjčení loga.

 

11) Prezident podal informace o uhrazení faktury firmě  Dobrý kontakt (SEO), která se stará o SEO nastavení stránek www.podiatrie.cz, v hodnotě 4222,90 kč

 

12) ŘR odsouhlasila finanční kompetence prezidenta následovně:

paušální výdaje, které jsou již projednány, není nutno schvalovat ( mzdy, nájem, náklady na tisk PL)

mimořádné výdaje do 5 000 Kč rozhoduje samostatně prezident, nad 5 000 Kč schvaluje ŘR

 

13)  Projednání  přesunu/ponechání  kompetencí prezidenta ( dohled a příprava smluv)

●     bannery - bude mít  v kompetenci  v péči 2.viceprezident  - t.j. příprava smluv, fakturaci zajistí sekretariát na jeho výzvu

●     PL  - bude mít kompetence prezident a první viceprezidentka - na její výzvu po podpisu smluv sekretariát vystaví fakturu . Rovněž bude mít kompetenci podepsat smlouvy o tisku a grafice dle výše odsouhlasené ŘR

●     PL + PP day - má v kompetenci vedoucí PP sekce a prezident

●     Sjezd - kompetence ponechány prezidentovi

●     Fakturace - příprava sekretariát, podpis prezident

 

13) facebook a možná reklama- ŘR schválila možné výdaje na facebookovou reklamu do 1000/kč měsíc s ohledem na pozitivní dopad na účast na PP dni

 

14) Veletrh Beauty Praha Letňany, 7.- 8. 9. 2018 - Program WS, aktuální obsazenost,

V září na PP den bylo 70 účastníků z toho  14 účastníků zaplatilo vstupné 500 Kč = 7 000 Kč

a 7 osob si zaplatilo členský příspěvek 1000 Kč, když se hlásili na PP den = 7 000 Kč

Firma Schuelke - Desinfekce pro praxi zaplatila  v rámci kombinované reklamy 6000 Kč 2 strana v PL  + 4 000 Kč za hodinovou přednášku dle platného ceníku do 1.10 .2018  = celkem zaplatili 10 000 Kč z toho 4 000 na PP den

Bosoboty zaplatili 10 000  Kč za 2 stranu v PL , aby jsme jim zachovali rovné podmínky dostali prostor na PP dni , ale jen 30 minut.

Podopharm a kloboučky Lukas , přednáška  za dárky a knihy ve vysoké hodnotě .

Coneta dostala 20 minut na Peclavus - v rámci dobré a dlouhodobé spolupráce jsem přednášela sama , protože i výrobky používám ( generální sponzor se snahou zachovat sponzorství)  Vše bylo projednáno na zasedání ŘR v Praze.

Výdaj byl 2 500 Kč čistého + daň 15%  pro Dr. Pavelkovou za přednášku GDPR pro pedikérky. Jiné odměny vyplaceny nebyli . Všichni , kteří byli na stánku v pátek i v sobotu byli bez  odměny.

Náklady na občerstvení cca 700  Kč schválila RŘ hlasováním na návrh prezidenta

 

15) Návrh na Relax pobyt na jaro 2019 (vč. programu a rozpočtu). - Bc. Eva Ptáčková

   Lipno Lake Resort je rekreační park u lipenského jezera v Lipně nad Vltavou. Ubytováni budeme v luxusních a velice prostorných apartmánech, s vlastní saunou a jižně orientovanou terasou či balkonem s nádherným výhledem na přilehlý park a lipenské jezero. Cena apartmánu pro 6 osob je 6550,- na celý pobyt. Objednány 4 apartmány, celkem pro 24 osob. Jeden apartmán je objednán od čtvrtka, pro účastníky ze vzdálených měst (Ostrava...)

V pátek 27.4. navštívíme Český Krumlov, kde nás bude v 10:00 hod. očekávat profesionální průvodce, a během tří hodin nás provede historickým centrem města a dalšími zajímavými místy. Ve 13:00 hod. je plánován oběd, a následně prohlídka zámku již bez služeb průvodce. Kolem 18:00 hod. je plánován odjezd do Lipna n. Vltavou. Volný večer, sportovní vyžití – dle domluvy. Průvodce – 2050,- Oběd – á 250,- zámek I. Prohlídková trasa – á 180,- II. Prohlídková trasa á 130,- a hradní muzeum á 100,-. Celkem za osobu 410,- (zatím nesjednána skupinová sleva).

Sobota bude ve znamení pohybu na čerstvém vzduchu a to v Lipně nad Vltavou. Po snídani vyrazíme do Království korunami stromů a království lesa, (balíček po slevě á 399,-) pro odvážné je zde připravena bobová dráha (á 80,-) a sjezd na koloběžkách (169,-). Dále lanová dráha (á 120,-) a odpoledne nás čeká výlet lodí se zábavou (celková cena 3500,-).  Společná večeře v blízké restauraci á 200,-.

Neděle snídaně, vzdělávací program, odjezd. Snídaně cena po domluvě, cca na osobu 130,. Celkem je cena relaxu na osobu cca 3230,- Cena relaxu pro členy 3500,-, pro nečleny 4000,-. Zálohové faktury na ubytování zašlu ke schválení.

 

16) Prezident prezentoval informace o rezervaci Paspova sálu na Smíchově na sobotu 25. 5. 2019 pro 18. Sjezd ČPS z.s., který domluvila MUDr. Součková, nadále platí, že účastníci si hradí jídlo, předpokládaná cena rautového obědu bude 250 Kč, platba na místě.

●     bude nutné zajistit PR Sjezdu - jistě bude  annonce v PL

●     bude jistě přednáška o barefoot obuvi - názor ortopeda, obuvníka, fyzioterapeuta - zajistí vedení ČPS

 

●     byl projednán návrh na ceník sponzorů s/bez přednášky následovně:

-       stůl k prezentaci 5 000 Kč

-       stůl k prezentaci komerční přednáška 20 min. - 10 000 Kč

-       generální sponzor : 30 min.přednáška, stůl k prezentaci, banner v přední části sálu a 2 x A5 v PL cena 25 000 Kč

 

17) Veletrhy

●     Projednání aktuálního plánovaného veletrhu v Mnichově  a počtu přihlášených - kdy se jedná aktuálně o cca 20 přihlášených, které pokryjí obsazenost v autobuse. Vše zajišťuje MUDr. Součková ( autobus, ubytování) , pravidelně informuje sekretariát o počtu přihlášených.  MUDr.Součková a MUDr. Koliba pojedou na náklady společnosti

●     projednání návrhů pro futuro - nebylo podáno

18) Projednání návrhů na vedení navrhovaných nových sekcí (lékařská / fyzio) -odloženo s ohledem na tropické podmínky u jednání

20) Kurz pro fyzioterapeuty - plantoskopie - informace o stavu Mgr. Rybová   -

Byl vytvořen 3 členný týp - Vondrašová, Frana, Rybová. Je třeba sladit vlastní podiatrické postoje. Aktuálně vyhodnocujeme, proč neprošel kurz Petry Vondrašové, který se snažila již certifikovat. Je třeba získat politickou náklonost s p. Toufarem a pí Pavlů. Schůzka s Toufarem proběhne v druhé polovině října.

22) Praktická podiatrie pro fyzioterapeuty - není možné zatím vytvořit PP den pro fyzioterapeuty, protože jako společnost nemáme zatím co nabídnout. Budeme se prezentovat v rámci odborných sekcí, abychom nabrali členskou základnu. Reálně vidíme první možný termín na podzim 2019.

 

21) Pedikúra – projekt prevence SDN  - aktuální cíl je napsat edukační skripta

 

22) Repetitorium/refresh pro lékaře - pro absolventy - lékaře  kurzu podiatrie s ohledem na nové poznatky v oboru - plánuje MUDr. Součková na podzim 2019, organizovat bude sama

 

23) Noví členové ČPS registrace od 1.8 do 11.9.2018

Žaneta Sýkorová, Marcela Valášková, Edwin Mahr, Dagmar Tichánková, Lucie Jablonovská, Kateřina Labonková, Patra Malíková, Jitka Srpová, Kateřina Štochlová, Jana Červenková, a z toho díky PP dni 7 nových členů

 

24) Termín dalšího setkání je stanoven na 15.2.2019 hala GONG cca v 17 hodin

 

25) Různé

 

MUDr. Jaroslav  Lux

 

dává připomínky:

K zápisu z minulé porady 28.7.2018:

- navrhujeme v tomto volebním období nově zavést číslování porad. Je to dobrá zkušenost pro lepší orientaci v čase  - vyhověno

- v bodě Přítomnost uvádět i případnou omluvu z neúčasti členů - vyhověno

- k bodu 2: v příloze č. 1 PL a Statut red.rady je uvedeno v odst. 6, pís.c), že členství v red.radě zaniká odvoláním. DR si myslí, že tento bod je třeba upravit, neboť dle stanov členy red.rady schvaluje VH a tudíž jen zase VH je může odvolat nebo měnit - je tím vysvětleno

- k bodu 4:  Prezident spol. bude 1x měsíčně zasílat předsedovi DR výpis z účtu spol. Až to bude technicky možné, jsou členové DR toho názoru, že alespoň předseda by měl mít možnost kdykoliv on line nahlížet do účtu, samozřejmě bez možnosti zadávat platby - bude vyhověno

- k bodu 26:  termíny porad.  DR navrhuje, aby v případě nutnosti změnit dlouhodobě plánovaný termín jednání vedení spol. tak bylo učiněno s větším předstihem než nyní, kdy byl nový termín jednání stanoven necelý týden předem - akceptováno

V další diskuzi DR navrhuje:

-  z platných Stanov spol. jsou v čl. 8 odst. 2 stanoveny úkoly DR. Z nich mj. vyplývají hl. úkoly při kontrole hospodaření spol. O tom předkládá VH zprávu. Proto DR s předstihem žádá, aby mohla být seznámena s roční účetní uzávěrkou tak, že ji obdrží týden po jejím vyhotovení, nejpozději však 6 týdnů před konáním VH. - účetní uzávěrku dodává externí firma, pokud to nebude generovat zbytečné náklady bude vyhověno - nelze zaručit 6 týdnů

-  DR dále navrhuje zařazovat do každého programu porad vedení tyto body:

x )   Stav členské základny, vývoj - bude vyhověno

x)    Aktuální stav hospodaření, srovnání se schváleným plánem spol. na daný rok - bylo prezentováno na minulé poradě, jistě možno prezentovat, pokud bude plátno, jedná se o rozsáhlé číselné rady , nicméně prezident si průběžně plní tabulku své evidence, kterou poskytne předsedovi DR

x)    Smluvní agenda - smlouvy vypovězené,  připravované, uzavřené. Smluvní agenda v této struktuře úřadovaná od posledního jednání vedení společnosti by byla fyzicky k nahlédnutí při každém jednání - Fyzicky ji tahal prezident na minulé jednání přes celé Václavské náměstí v Praze, nyní s ohledem na plnost automobilu a riziko zcizení tuto agendu netahal. Nabídnul možnost kontroly v sídle ČPS

x)    Termín příštího jednání

 

 

MUDr. Koliba

 

proplacení služební cesty do Prahy, protože stěhoval vybavení na stánek, ŘR předběžně souhlasila , rozhoduje  hlasováním dle výše nároku a prezident si zváží nárokování odměny