Zápis z jednání Řídící rady České podiatrické společnosti  z. s. ze dne 28.7.2018

za přítomnosti  člena dozorčí rady, šéfredaktora PL, vedoucí PP sekce

Praha 28.7.2018 od 14:00 hodin

Místo setkání: Work Lounge, Václavské náměstí 3, budova Diamant, 3.patro  

na pozvání 2.viceprezidenta

Přítomni:       

MUDr.Miroslav Koliba, MBA  - prezident společnosti

MUDr.Marie Součková - 1. viceprezident

Mgr. Michal Joshua Frána - 2. viceprezident

Bc. Eva Ptáčková - člen řídící rady

Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

Radovana Hroníková - člen dozorčí rady

Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

Miriam Tejklová -nový šéfredaktor PL 

Projednáno bylo:

1.Podiatrické listy 02/2018

ŘR podepsala DPP pro šéfredaktora, odměna byla stanovena na 7041 Kč hrubého

ŘR jednomyslně schválila rozdělení výtisků PL 02 /2018 následně:

Prezident  50 ks, viceprezidenti 40 ks, ostatní členové ŘR po 20 kusech,členové dozorčí rady po 10 ks a  předseda 20 ks,členové redakční rady po 10 ks,šéfka sekce PP 20 ks,

šéfredaktorka jak nová tak původní 20 ks,

inzerenti po 10 ks: Coneta s.r.o., Podartis s.r.o., Amoéne  s.r.o.,Bosoboty Leguano s.r.o.,Schulke CZ s.r.o.,podiatrické dia ambulance po 1 ks.

Zodpovídá a rozesílání listů zajistí: MUDr. Miroslav Koliba MBA ve spolupráci s Eliškou Kopeckou a Janou Výmolovou.

MUDr. Součková dodá seznam absolventů kurzu Podiatrie IPVZ, kteří nejsou členové ČPS k možnosti dalšího oslovení, event.dodá jen seznam absolventů  a sekretariát dohledá nečleny a obešle je.

Zodpovídá: MUDr.Koliba, MUDr.Součková

 

2.Podiatrické listy 03/2018

Byl uveden nový šéfredaktor - Miriam Tejklová, která předem obeznámila ŘR se statutem redakční rady ( viz příloha č.1 ), ŘR se statutem jednomyslně souhlasila, ŘR podepsala DPP pro nového šéfredaktora, odměna byla stanovena na 7041 Kč hrubého.  

Projednána byla práce redakční rady, kdy celá redakční i řídící rada musí spolupracovat při hledání sponzorů. Po oslovení sponzora je nutno informovat šéfredaktora a prezidenta k přípravě smlouvy, prezident upozornil na timing prací.Šéfredaktor event.vytvoří sdílený dokument pro členy ŘR k nahlédnutí aktuálních sponzorů.Uzávěrka je 1.10.2018, předpoklad definitivní verze je do 31.10.2018.  

Zodpovídá: Miriam Tejklová, MUDr.Koliba

  

3.ŘR byla informována o stavu podání na rejstříkový soud, kdy původně oslovená společnost navrhovala změny, se kterými ŘR nemohla souhlasit,t.j. návrh na změny již byl podán 18.7.2018. Rozhodne soud, zda bude podání postačující.   

Zodpovídá: MUDr.Koliba  

 

4.ŘR podepsala DPP pro sekretariát prezidenta dle platného usnesení 17. Sjezdu ČPS  a jednomyslně odsouhlasila možnost přístupu na účet společnosti, ale bez možnosti zadávat platby.

Realizace: MUDr.Koliba, přístup na účet až po změně statutárního zástupce ČPS.

    

5.ŘR odsouhlasila a podepsala výpověď z nájmu společnosti v Praze, kdy kopii k podpisu protistrany dá k podpisu MUDr. Součková, rovněž odevzdá klíče majiteli objektu. ŘR odsouhlasila nové prostory, kdy navrhovaná adresa sídla je Frýdecká 936/59, Vratimov.Jedná se o budovu, kde sídlí ambulance prezidenta společnosti.K jednání ve prospěch společnosti bude prezident užívat své ordinace.ŘR rada jednomyslně souhlasí s nájmem do 1000 Kč/měsíc včetně energií.  

Zodpovídá MUDr.Součková , MUDr.Koliba

   

6.Prezidentem byl představen rozpočet společnosti a jeho plnění v roce  2018, probrán aktuální stav financování. Za zásadní nákladovou položku prezident považuje zejména Podiatrické listy, které jsou nákladově cca 60 000 kč včetně poštovného t.j. bez doplnění reklamy do PL budou výhledově obtížně udržitelné při stávajím počtu členů společnosti. MUDr.Součková navrhuje oslovit diabetologické podiatrie, zejména na symposiu pro diabetology, kde prezident v listopadu přednáší,k náboru členů společnosti. Celá ŘR bude spolupracovat při hledání nových členů společnosti.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

7.Proběhla validace aktuálních sponzorů společností (PL, bannery na www,sjezd ),byli představeni jednotliví sponzoři a výše jejich dosavadního příspěvku společnosti.

Zodpovídá: MUDr. Součková,MUDr.Koliba

 

8.S ohledem na dotazy členů byl řešen 17.Sjezd ČPS, bodové ohodnocení nebylo přiznáno,diplomy nebudeme rozesílat,17.Sjezd byl pouze volební a odborná přednáška byla jen jedna.  

Zodpovídá: celá ŘR

 

9.Systém vzdělávání a sbírání bodů, titul DIP a dopad pro reálnou praxi   

Proběhla prezentace 1.viceprezidentky dosavadního systému při zavedení nového člena do systému vzdělávání a další doplnění bodů celému vedení společnosti.Jedná se o sedm prokliků ke každému členu po absolvování akce!!!  Prezident podal návrh, aby aktuální systém byl zrušen pro absenci jeho reálného dopadu pro reálnou praxi, titul DIP je pouze interní hodnocení, stejně jako podiatr 1.-3. stupně , z jeho pohledu navrhuje vytvořit  pouze diplom celoživotního vzdělávání v oboru podiatrie v profesi lékař/fyzioterapeu/pedikérka. (obdoba u lékařů). Po rozsáhlé diskusi ŘR rozhodla ponechat stávající systém bodového hodnocení a na Sjezdu předložit možnost vydání diplomu celoživotního vzdělávání za poplatek, navrhujeme 500 Kč. S ohledem na fakt, že systém je poměrně náročný,MUDr. Součková byla pověřená zpracováním informací o bodovém systému pro členy do dalších podiatrických listů.

( prosím MUDr. Součkovou přiložit návod prezentovaný na ŘR jako přílohu č.2  )

Pro doplnění:  na http://www.podiatrie.cz/images_upload/files/bodove_hodnoceni.pdf

je možnost vidět bodové hodnocení, které se ale zakládá na tom, že při vstupu člen zašle diplomy při registraci a od vstupu se body připisují danému členu na základě zaslání seznamu členů, kteří absolvovali akce od organizátora akce.

Zodpovídá: MUDr.Součková , MUDr.Koliba

 

10. www. stránky: ŘR rada rámcově souhlasí s návrhem struktury nových webových stránek předložených prezidentem, nicméně s ohledem na aktuální financování společnosti by to mohlo být pro společnost devastační. Příloha č.3 je návrh nových www stránek . Realizace odložena na období,kdy budou finanční rezervy k tvorbě stránek.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

11. ŘR rada převahou hlasů nesouhlasí s návrhem prezidenta akcentovat facebookovou reklamu ani v řádech jednotek stokorun. Efekt bude posouzen dle efektivity reklamy, kterou podal prezident na vlastní náklady na PP den v Letňanech.Reklama,kterou podal prezident za své náklady organicky oslovila 1305 lidí a placeně 1411, ale přihlášených je 26 lidí na PP day v Letňanech ke dni jednání , t.j. zatím hodnoceno jako neefektivní. Další reklamu formou skupin realizuje Jana Výmolová, dosah bez placení je cca 100-200 zhlédnutí.

Zodpovídá: celá ŘR

 

12. Jana Výmolová a MUDr. Koliba prezentovali zajištění stánku na Veletrhu World of Beauty Praha Letňany, který se koná ve dnech 7.-8.9.2018. Na stánku se budou střídat členové vedení.

Bc.Ptáčková zajistila výrobu triček k prodeji na stánku. Dle rozhodnutí ŘR v prodeji budou starší modely triček za 150  Kč a nový model triček za 250 Kč. Budeme upozorňovat při prodeji, že 8.října je Den podiatrů, kdy by měli všichni členové nosit dané triko.

Zodpovídá: MUDr.Koliba, Bc.Ptáčková, Jana Výmolová

 

13.Návrh na Relax pobyt na jaro 2019 (vč. programu a rozpočtu)prezentovala  Bc.Eva Ptáčková.Předběžná cena je 3750 Kč. Bude se jednat o oblast Český Krumlov a Lipno nad Vltavou,  termín: duben/září 2019 dle dostupnosti hotelů.Priorita je,aby relax nebyl pro ČPS ztrátový a pro členy lákavý

Zodpovídá: Bc.Ptáčková

 

14. Předběžně byl projednán 18.Sjezd ČPS , jednomyslně bylo rozhodnuto o tom, že sjezd bude v Praze, předpokládaný termín je 18.5.2019 (+/- týden ), snaha bude zajistit prostor s minimální nákladovostí a dostatečně flexibilní tak,aby pojal 50- 250 členů. ŘR rozhodla, že tradičně si účastníci zaplatí jídlo,coffee break hradí společnost.

Zodpovídá: MUDr. Součková,MUDr.Koliba

 

15. Veletrhy

Projednán byl aktuálně plánovaný veletrh v Mnichově - rozhodne počet přihlášených  

Návrh na veletrh do Polska prezentován při minulém jednání MUDr.Luxem nebyl podán

Zodpovídá: MUDr. Součková , MUDr.Koliba

 

16. ŘR se shodla jednomyslně na nevyhnutnosti vytvořit nové sekce pro lékaře a fyzioterapeuty. Předseda sekce by měl na starosti jednou za rok/dva vytvořit seminář nebo kongres pro danou odbornost. Předloženo bude na 18. sjezdu

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

17. Prezident navrhuje vytvořit časopis Praktická Podiatrie, který by splňoval předpoklady pro zařazení do mezinárodních medicínských databází ( např. SCOPUS, EMBASE či EMCARE). Prezident navrhuje časopis předat profesionální redakční firmě, která by měla možnost doplnit články i z jiných odborností ( např.dermatologie, neurologie, vaskulární medicína). Dále navrhuje,aby byl časopis jen virtuální,ale dostupný jen členům ČPS v plném znění aktuální vydání. Cenová náročnost by byla cca 45 000 Kč ponížená o sponzorské příspěvky, pokud by reklamy bylo dost, může společnost na časopoise i vydělat.   

ŘR rozhodla, že aktuálně máme málo dostupných odborných článků, t.j.každý připraví za svoji odbornost, bude-li dostatek publikací,je možnost vydávání časopisu zvážit později.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

18.ŘR pověřila Mgr.Fránu a Mgr.Rybovou sestavením obsahové náplně Kurzu podiatrie  pro fyzioterapeuty, který by byl zaměřen na vyšetření plantoskopem afektivní využití stélek včetně fyzioterapie nohy, jednalo by se o odborné vzdělávání  fyzioterapeutů v podiatrii, které pod gescí MUDr.Součkové je realizovatelné na NZO NCO Brno.

Zodpovídá: MUDr.Součková, Mgr.Frána,Mgr.Rybová

 

19. problematika GDPR

-problematika ochrany dat byla opakovaně probrána s ohledem na fakt, že je při registraci požadováno rodné číslo,toto změníme na požadavek roku narození všech členů,sekretariát smaže rodné číslo,protože není reálný důvod ho mít v databázi  

- vedení souhlasí se své zveřejněním fotky a data narození na www.podiatrie.cz

- doplníme souhlas se zpracováním osobních dat k bodovému hodnocení, které bude žadatel o přiznání bodů vyplňovat a zasílat ke zhodnocení  

- sekretariát osloví postupně emailem členskou základnu,aby nám dala souhlas se zpracováním osobních dat - s ohledem na fakt, že společnost nevlastní a neuhradí žádnou smartemailingovou aplikaci,se bude jednat o proces pomalý ( standardní email brání rozesílání hromadných emailů, t.j možnost odeslat maximálně 10 -15 lidí denně, sekretariát pracuje 1x týdně 4 hodiny )  

- při registraci přibude políčko s odkazem na souhlas se zpracováním osobních dat

příloha č.4  

Zodpovídá: MUDr.Koliba pod dohledem ŘR

 

20. Pedikúra – projekt prevence SDN. ŘR navrhne obsah teoretických znalostí, které bude požadovat pro zamýšlenou zkoušku k provozování pedikúry u diabetiků s možnou úhradou z fondů zdravotních pojišťoven. MUDr.Koliba již jednal se zástupci pojišťoven, předběžný zájem jistě bude.   

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

21. S ohledem na nedostatek seminářů k výrobě individuálních stélek navrhuje Mgr.Rybová ve spolupráci s G.P.S.Ofa s.r.o. vytvořit vzdělávací seminář na toto téma. Dle návrhu prezidenta se bude jednat o seminář s názvem Praktická podiatrie pro fyzioterapeuty a bude realizován ve spolupráci s G.P.S.Ofa event.i v jejich gesci pod dohledem odborníků z vedení společnosti.

Zodpovídá: Mgr.Rybová

 

22. Na návrh Mgr.Rybové se ŘR domluvila, že na sjezd tělovýchovného lékařství do Mariánských lázní ( http://www.cstl.cz/ ) bude prezentovat podiatrickou společnost přednáškou MUDr.Součková s cílem oslovit lékaře,Mgr.Frána s cílem oslovit fyzioterapeuty

Zodpovídá: MUDr.Součková ,Mgr.Frána

 

23. Proběhla  diskuze o dosavadních jednáních ohledně legalizace podiatrického vzdělávání v ČR na všech úrovních systému vzdělávání, probrány byly možnosti a výhledy do budoucna.

Zodpovídá: celá ŘR

 

24.Na dotaz vedoucí PP sekce je nutno  doplnit na www stránky jméno šéfredaktora a vedoucího PP sekce a u Mgr.Fráni doplníme : konzultant pro obor fyzioterapie

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

25. ŘR se usnesla na potřebě uspořádat repetitorium/refresh pro lékaře-absolventy kurzu podiatrie s ohledem na nové poznatky v oboru, ke zvážení bude event.pořádání pod gescí IPVZ ev.ČPS z.s. nebo přímo prim.MUDr. Součkové, pod jejímž vedením aktuálně kurzy fungují.Ke zvážení je možnost uspořádat takový seminář pod uvažovanou sekcí lékařů.   

Zodpovídá: MUDr. Součková, MUDr.Koliba

 

26. Termín dalšího setkání 8/9.září 2018  Letňany ideálně ve 14  hodin

(dle možnosti nám půjčit místnost  a možnosti přítomnosti členů upřesníme)

 

27.Nový členové ČPS 6-7/2018 :

za 3/2018 uhradila Marie Holmanová

za 6/2018 : Jana Purkadová, Mgr Šárka Nevolová  , Michaela Gajdová , Renáta Charvátová  Gabriela Brtníková se registrovala ale neuhradila

za 7/2018 : Nadina Bartníková - není uhrazeno  , Michal Šafus, MUDr. Daniela Pešová -  není uhrazeno , Lenka Muchová, Monika Martišková , Eliška Marunová,  Mgr. Jitka Srpová - není platba, Dis Iveta Březinová , Barbara Pozníková

t.j.  15 nových členů z toho 4  zatím neuhradili

 

zapsal : MUDr. Miroslav Koliba, MBA                         zapsal dne 4.8.2018 v Ostravě 

korekce/souhlas:

Eva Ptáčková, dne 4.8.2018  souhlas

Marie Součková. dne 7.8.2018 -souhlas

Michal Joshua Frána, dne  8.8.2018 - souhlas

Pavla Rybová, dne 9.8.2018 - souhlas

 

Příloha č.1:  Časopis Podiatrické listy a Statut redakční rady

 

Časopis Podiatrické listy

Časopis Podiatrické listy si klade za cíl nejen seznamovat členskou základnu, širokou odbornou a laickou veřejnost s problematikou jednotlivých profesí v péči o nohu a související pohybový aparát, ale také ukázat styčná pole a hraniční krajiny, jak podiatrické, tak podologické a pedikérské péče.

Časopis má letitou tradici. Je to reprezentativní medium činnosti České podiatrické společnosti z.s.

S ohledem na technický pokrok má stále nezastupitelnou roli písemného media, které je distribuováno nejen členské základně, ale rovněž do veřejných institucí, knihoven atd.

Uzávěrka: termín vždy uveden v tiráži na další číslo.Příspěvky: pouze písemně v MS Wordu – na mail: podiatrickelisty@seznam.cz

Obrázky, fotografie – posílat přílohou k mailu v dobrém rozlišení nejlépe v jpg,

ten, kdo poskytne fotografie, grafy apod. do časopisu Podiatrické listy, musí před dodáním do časopisu vlastnit souhlasné stanovisko s ohledem na Zákon o ochraně osobního vlastnictví a údajů a plně odpovídá za možné spory.

Redakční rada se řídí statutem redakční rady. Na základě obdržených příspěvků určí dle tématu pořadí ke zveřejnění v časopise.

Titulní strana obálky není předmětem inzerce a vždy prezentuje závaznou matricí Českou podiatrickou společnost z.s. s grafickou úpravou dle vybraného návrhu redakční radou.

1.Každý článek mimo placenou a dodanou inzerci včetně grafické úpravy projde gramatickou korekturou.

2. Autor článku v případě stylistické úpravy bude kontaktován a pouze s jeho souhlasem bude korektura provedena.

3. Další korektura bude probíhat po grafickém zpracování článku včetně fotodokumentace a opět musí korekturu odsouhlasit autor.

4. Redakční rada obdrží nejméně 3 dny před plánovaným tiskem finální verzi časopisu Podiatrické listy a má právo ještě vyjádřit své stanovisko s požadavkem na ev. korekturu.

5. Definitivní podobu časopisu odsouhlasí předseda redakční rady, který jako jediný má právo vydat pokyn k tisku.

Miriam Tejklová

 

Statut redakční rady

I. Působnost

Úkolem redakční rady je koordinovaná, usměrňovaná a vzájemná komunikace prostřednictvím mailové adresy podiatrickelisty@seznam.cz, která souvisí s publikováním na stránkách časopisu Podiatrické listy. V rámci své působnosti rovněž odpovídá za řešení koncepčních i závažných operativních úkolů, které souvisejí s publikační činností.

Redakční rada klade důraz na jasná, jednoznačná a laikům srozumitelná vyjádření v písemné podobě s odkazy na zdroje informací či sdělení od jednotlivých autorů včetně uplatnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů, platné od 25. května tohoto roku.

Redakční rada podléhá jako sekce ze stanov řídící radě.

Redakční rada plní zejména tyto úkoly:

a) přijímá příspěvky v českém jazyce odpovídající odbornému profilu časopisu

b) projednává dílčí publikační plány a další záměry redakce

c) stanovuje standardy zpracování příspěvků

d) posuzuje příspěvky, rozhoduje o jejich rozsahu a o sporných úpravách, o grafických řešení

e) hodnotí průběžně publikační činnosti

f) projednává připomínky a návrhy uživatelů a čtenářů a navrhuje příslušná opatření

g) projednává opatření zásadního významu pro svoji publikační činnost

h) doporučuje předsedovi redakční rady realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality časopisu

Členové redakční rady se podle svých možností podílejí na propagaci časopisu, získávání nových inzerentů, podnětů, rozšiřování okruhu čtenářů a odběratelů

II. Složení redakční rady

1. Redakční rada je nejméně pětičlenná a je složena z předsedy redakční rady a dalších členů redakční

2. Funkce člena redakční rady je čestná a nezastupitelná a je s ní spojena povinnost účastnit se činnosti redakční rady

3. Předsedou redakční rady je vždy prezident České podiatrické společnosti z.s.

4. Prezident navrhuje členy redakční rady s jejich souhlasem a členy schvaluje valná hromada. Délka funkčního období členů redakční rady činí jedno volební období – tj. 3 roky

5. Prezident má právo jednoho z členů redakční rady pověřit funkcí šéfredaktora

6. Šéfredaktor je pověřen koordinací činnosti redakční rady, shromažďovat příspěvky, komunikovat s předsedou redakční rady a se všemi členy redakční rady, s grafikem a tiskárnou. Zajišťuje gramatickou a stylistickou korekturu příspěvků, komunikuje s inzerenty

Pověřený šéfredaktor má právo na odměnu odsouhlasenou řídící radou společnosti na základě smluvního ujednání formou dohody o pracovní činnosti.

Členství v redakční radě zaniká

a) uplynutím funkčního období

b) vzdáním se funkce

c) odvoláním z funkce

Vzdání se funkce a odvolání z funkce musí být písemné; vzdání se funkce člena redakční rady se doručuje předsedovi redakční rady, členství v redakční radě zaniká dnem následujícím po doručení vzdání se funkce nebo odvolání z funkce, nebyl-li ve vzdání se funkce nebo v odvolání z funkce uveden den pozdější

Zasedání redakční rady

Zasedání redakční rady má konkrétní cíle, které probíhají dle potřeb na podiatrickelisty@seznam.cz. Požadavek k zasedání redakční rady může zaslat pouze člen redakční rady. Komunikace probíhá v českém jazyce.

Tento statut je vyhotoven ve třech kopiích v listinné podobě v českém jazyce,které jsou uloženy u předsedy redakční rady a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání prezidentem České podiatrické společnosti z.s.


 

Příloha č.2

 

informace k  systému vzdelávaní z roku  2016 : MUDr. Součková

 

Dne 25.11.2016 byla projednána  tabulka bodového hodnocení v rámci vzdělávání členů ČPS - viz následující :

1)na webu k jménu zdravotník, nebo i nezdravotník ,pokud to bude možné vložit stran webovek

2)Použijeme stávající označení na webu a to:

- bez označení je ZÁKLADNÍ STUPEŇ - Pedikérský kurz

- I. stupeň 200 bodů - Přeškolení odborníci, bez zdravotního vzdělání, minimální délka praxe 3roky

ZŮSTÁVÁ OZNAČENÍ PRO 1. STUPEŇ

- II. Stupeň 400 bodů - Nižší zdravotní vzdělání + kurzy

Pečovatelky, ošetřovatelky + kurz pedikúra, minimální délka praxe 5 let

ZŮSTÁVÍ OZNAČENÍ PRO 2. STUPEŇ

-III. stupeň 550 bodů - Absolvent  zdravotní školy, celková odbornost

(lze sem postoupit z II. stupně, pokud splní podmínky zdravotního vzdělání např. dálkově dokončený ošetřovatelský kurz)

Minimální délka praxe 10 let

ZMĚNIT V CHODIDLE Dip u pedikérek NA 3. STUPEŇ

 

Text a počet bodů je z prezentace na sjezdu v Olšance.

 

3) všem členům e-mails informací o zaslání kopií o vzdělání k zápisu bodů.

text

Prosíme všechny členy Podologicko pedikérské sekce o zaslání svých certifikátů o vzdělávání v podiatrii (doklad o dosažení nejvyššího vzdělání, pokud budou chtít) do 30.12.2016. Kdo již certifikáty zaslal, prosíme, ať si zkontroluje svoji aktualizaci bodů po svém přihlášení na webu a případné nesrovnalosti nahlásí do konce tohoto roku.

V lednu 2017 proběhne aktualizace webu.

Kdo nezašle do konce tohoto roku doklady o vzdělání, nemůže být provedena aktualizace a bude mu odebráno dosavadní označení. To mu může být vráceno nebo změněno, až po zaslání dokladů.

Další aktualizace webu se bude provádět v červnu nebo prosinci 2017.

Připomínáme, že certifikáty je třeba okopírovat, třeba i oboustranně a poštou zaslat na adresu:

Ivana Kamencová, pedikúra, Palackého 1891, 358 01 Kraslice.

Tento kontakt platí do konce tohoto roku, od příštího roku bude pro úpravu bodů ustanovena jiná osoba.

 

 

 

 

Příloha č. 3 :  Nová struktura www stránek

Základní stránka

Banner reklamy podélně  , kde jede smyčka - 3 firmy / nebo ČPS  

4-6-8   banner po straně - bez smyčky

na základní straně by byly aktuality a akce tak, jak je to dnes podobně 1/2a ½ sloupec

na hoře lišta / na boku lišta

Základní informace

Stanovy společnosti

           Kontakty  -  kontakt na členy ŘR, DR a fota ? datum narození?

Seznam členů - poskytovatelů

Přihláška člena - virtuálně

Mapa

Kontakty dle typu služeb ( dle zaměření)

Lékařské centrum

Podiatrické centrum

Přístrojová pedikúra

Klasická pedikúra

Výroba individuálních stélek

Výroba obuvi

Fyzioterapie a masáže

Nehtová protetika

Ortonyxie - rovnání nehtů

Silikonové korektory

Reflexologie chodidel

Arkády kostka

Prodejce vybavení pro pedikúru

Protetické pracoviště

Tejpování

Nově: Prodejna Obuvi standardní/ Specializované

Vzdělávání  

Tabulka hodnocení v rámci vzdělávání v podiatrii , definice podiatr

Žádost o udělení certifikace Českou podiatrickou společností pro akci

           Akce a kurzy - ideálně s kalendářem - to by dominovalo  

Podiatrické listy

Základní info  + RR , informace pro předplatitele

Informace pro inzerenty a ceník

Přenos starších PL a Footsteps

Objednání předplatného

           dominovala by stránka aktuálních PL , kde by byl zajištěn náhled na obsah

Aktuality

přenos ze staršího  webu od roku 2017 max.posledních 10 zpráv - jsou to aktuální informace ...

Poradna

Časté dotazy -  FAQ ( desatero pro DM, číslování obuvi, nákup nové obuvi, požadavky na obuv diabetika  a jiné, co by jsme určili )

Podiatrická poradna (vždy za daný kalendářní rok )

Archiv ( přenos za 1 rok dozadu )

Inzerce

Inzerce firem (za poplatek - komerční )  - pokud by dali členům slevu event.i zdarma - obdoba spolupracujících firem -

Inzerce nekomerční ( typu avizo) -ideálně omezení jen na členy ČPS - t.j. inzerát by mohl podat po přihlášení se v sekci Pro členy s platností 14 dnů  

E Shop -  nebude

Pro členy

1 . zaheslovaný vstup (registrace přes web, administrátor dle zaplacení čl.poplatku povolí vstup a určí dobu platnosti členství - ent.by viděli  )

2  administrace tady by si členové sami administrovali  svoje informace na portále - t.j. služby poskytované  - což by se projevilo v seznamu členů - po kontrole admina,

           dali by souhlas s

  • GDPR se zpracováním osobních dat pro společnost

  • souhlas se stanovami společnosti

3  členství

systém by měl umět obeslat členy na mail s informací, že jim končí platnost  

automaticky ( členství by bylo ideální na rok od data zaplacení čl.poplatku)

4.  zápisy z jednání  - přístupné jen pro členy

 

Příloha č. 4

Ochrana osobních údajů na portále www.podiatrie.cz

 

1.Společnost ČPS z.s.se sídlem U Vršovického nádraží 14,101 00,Praha 10,IČ 26541327  - ...posléze adresa nového sídla …. (dále jen „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

-    jméno, příjmení

-   e-mailovou adresu

-   telefonní číslo

-   adresu/sídlo firmy

-   rok narození

-   adresu provozovny

 

2.Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro evidenci členské základny

Správce  zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 

3.Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být členovi zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej člen neodmítne.Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.

 

4.Zpracování osobních údajů je prováděno ČPS , tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé databáze :

a) MUDr.Koliba , MUDr. Součková

b) Trilogic s.r.o.

c) Česká pošta, s. p., Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 

5.Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese podiatrie@gmail.com

 

6.Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.podiatrie.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

základní funkčnosti webových stránek

 

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

7.Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-       zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

-       vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

-       požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

-       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit popřípadě požadovat omezení zpracování

-       požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

-       na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

-       požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

-       na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením

-       podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů