Stanovy

Stanovy České podiatrické společnosti z.s.

ČLÁNEK 1
Název, sídlo a územní působnost Společnosti
1. Název: Česká podiatrická společnost z.s.(dále jen Společnost)
2. Sídlo: Bieblova 410/2 , Ostrava,  702 00 
3. Působnost: Společnost vyvíjí činnost na území České republiky

ČLÁNEK 2
Právní povaha a postavení
1. Společnost je spolkem sdružujícím fyzické osoby v oblasti komplexní péče o nohu, které souhlasí se stanovy a cíli společnosti. Fyzická osoba, která požaduje zveřejnění poskytovaných služeb v oboru podiatrie na www stránkách společnosti dodává k verifikaci svého vzdělání potřebné dokumenty společnosti. (ověřená registrace správcem).
2. Společnost je právnickou osobou s právní subjektivitou. Ve své činnosti se řídí stanovami, schválenými usneseními svých ústředních orgánů a příslušnými právními předpisy.

ČLÁNEK 3
Cíl a základní směry činnosti
1. Cílem společnosti je především podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný rozvoj členů, jejich informování a napomáhání při ochraně jejich zájmů.
2. Základními směry činnosti jsou především:
a) prosazování oboru podiatrie, podologie a pedikúry na území České republiky
b) zabezpečování vzdělávacích programů, odborných kurzů, seminářů
c) vytváření informačního a poradenského systému sloužícího rozvoji odbornosti podiatrie, podologie a pedikúry
d) propagace oboru podiatrie, podologie a pedikúry
e) Česká podiatrická společnost zastřešuje obor podiatrie, podologie a pedikúry v České republice v rámci Světové podiatrické federace (FIP), jejíž je členem.

ČLÁNEK 4
Členství
1. Členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba, která pracuje v oboru zabývajícím se péčí o nohy event. v příbuzných oborech podiatrie, podologie a pedikúry a souhlasí s cíli a stanovami Společnosti.
2. Členství vzniká podáním písemné či elektronické přihlášky a zaplacením členského příspěvku, jehož výše je schvalována Valnou hromadou společnosti. Přihlášky přijímá sekretariát Společnosti v jejím sídle. Lhůta pro přijetí je do 30 dnů od uhrazení členského příspěvku.
3. Členství ve Společnosti je:
a) řádné
b) mimořádné (cizí státní příslušníci, fyzické osoby, které jsou zároveň členy jiné konkurenční podiatrické, resp. podologické organizace v České republice)
4. Řádné členství zaniká:
a) písemným oznámením člena o vystoupení ze Společnosti adresovaným na sekretariát prezidentovi Společnosti
b) úmrtím
c) neuhrazením členského příspěvku do 28. 2. daného roku
d) vstupem do jiné konkurenční společnosti v České republice
e) vyloučením - pokud závažným způsobem porušuje stanovy Společnosti či všeobecně platné právní předpisy
5. Mimořádné členství zaniká:
Podle bodu 4., odstavce a), b), c), e)
6. O vyloučení řádného či mimořádného člena Společnosti rozhoduje po projednání Řídící rada, která vydá písemné stanovisko. Takto vyloučený člen se má právo do 1 měsíce odvolat k předsedovi Dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje opět do 1 měsíce a její stanovisko je konečné.

ČLÁNEK 5
Práva a povinnosti členů
1. Řádný člen má právo:
- volit a být volen do orgánů Společnosti
- podílet se na činnosti Společnosti
- být informován o činnosti Společnosti a obracet se na Řídící radu nebo sekretariát s podněty, návrhy a stížnostmi
- požadovat na Řídící radě poskytnutí vhodné ochrany nebo pomoci, jestliže byla porušena jeho práva související s výkonem povolání nebo podnikání
- účastnit se všech akcí pořádaných Společností nebo se na nich podílet v souladu se svou profesí
- využívat informačního systému Společnosti
2. Mimořádný člen má všechna práva uvedená výše, kromě práva volit a být volen do orgánů společnosti
3. Člen má povinnost:
- dodržovat Stanovy a řídit se rozhodnutím orgánů Společnosti
- svědomitě vykonávat svěřené funkce
- platit roční členský příspěvek ve lhůtě stanovené ústředními orgány Společnosti
- podílet se podle své odbornosti a zájmu na plnění cílů a úkolů Společnosti
- zachovávat pravidla profesionální etiky a chovat se tak, aby nebyla snížena vážnost Společnosti

ČLÁNEK 6
Ústřední orgány Společnosti
Ústředními orgány Společnosti jsou:
- Valná hromada
- Řídící rada
- Dozorčí rada
Úkolem těchto orgánů je koordinovat a zajišťovat činnost Společnosti v souladu se stanovami.


Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti a je tvořena všemi jejími členy:
- schvaluje stanovy
- volí ústřední orgány
- projednává plán činnosti na příští období
- projednává zásadní organizační otázky
- projednává zprávu o činnosti Společnosti a zprávu Dozorčí rady
- schvaluje rozpočet a výsledky hospodaření Společnosti
- schvaluje Usnesení, které je závazné pro následující roční období

- Valná hromada vytváří dle potřeby sekce společnosti na návrh Řídící rady :
- sekci podologicko-pedikérskou
- sekci celoživotního vzdělávání
- sekci lékařů a sester
- sekci fyzioterapeutů

Předsedové sekcí jsou volení Valnou hromadou aklamačně na období tří let. 

2. Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni členové Společnosti musí být s termínem Valné hromady seznámeni nejméně 2 měsíce předem na oficiálních webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Možné je i další oznámení termínu Valné hromady prostřednictvím Podiatrických listů, e-mailem, či na sociální síti. Způsob provedení Valné hromady včetně jejího programu může být následně upřesněn (doplněn) min. 14 dní před termínem jejího konání.

3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina jejích účastníků, přítomných řádných členů Společnosti.

4. Valná hromada volí Řídící radu, která má 5 členů: prezidenta, dva viceprezidenty a další 2 členy.

5. Valná hromada dále volí 3 členy Dozorčí rady.

6. Členové ústředních orgánů jsou voleni na dobu 3 let.

7. Na základě rozhodnutí Řídící rady lze jednání Valné hromady svolat buď s fyzickou přítomností členů Společnosti nebo on-line distanční formou.

 8.   Na základě rozhodnutí Řídící rady lze hlasování Valné hromady uskutečnit i mimo zasedání Valné hromady tzv. hlasováním per rollam. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů.

8.1  Hlasování per rollam: 

a)    Hlasování per rollam se děje prostřednictvím:

poskytovatele poštovních služeb a/nebo

prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.) a/nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti (po zabezpečeném přihlášení člena Společnosti) a/nebo osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí.

Oznámení o způsobu hlasování dle předchozí věty musí být členům Společnosti zasláno alespoň 14 dní před termínem (resp. započetím běhu lhůty pro hlasování) a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo zasláno na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti anebo zveřejněno v členské sekci na webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Jednotlivé způsoby hlasování lze i kombinovat.

b)    Řídící rada rozešle všem členům Společnosti hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty (na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti) i bez zaručeného elektronického podpisu nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti; Řídící rada zároveň členům Společnosti sdělí lhůtu, ve které je možno hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

 

c)     Není-li valná hromada při hlasování per rollam usnášeníschopná, může se konat náhradní hlasování nebo nové hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení. Při novém hlasování se hlasuje o návrhu usnesení v pozměněném znění. Řídící rada po uplynutí minimálně patnácti dnů od zjištění, že valná hromada není usnášeníschopná, znovu rozešle členům Společnosti konečná znění původních či pozměněných návrhů usnesení k hlasování se stanovením termínu, ve kterém mají členové Společnosti svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování o původním návrhu usnesení je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti. Při novém hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti.

 

d)    Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování.

 

ČLÁNEK 7
Volby do řídících orgánů společnosti
Volby do Řídící rady i Dozorčí rady jsou přímé a tajné.
1. Volby do Řídící rady
a) Volba prezidenta
Nejprve se volí samostatně prezident. Při volbě v prvním kole musí získat kandidát na prezidenta nadpoloviční počet odevzdaných platných hlasů. Pokud je nezíská, postupují do 2. kola 2 kandidáti s největším počtem platných hlasů a zde již rozhoduje celkově vyšší počet hlasů obou kandidátů.
b) Volba viceprezidentů a dalších členů Řídící rady a Dozorčí rady se volí stejně jako prezident.
c) Další kandidáti na člena Řídící či Dozorčí rady podle výše platných hlasů se stávají náhradníky v případě odstoupení člena Řídící rady, či Dozorčí rady.
d) Abdikace členů Řídící rady
Pokud by odstoupil prezident, přebírá jeho úlohu 1. viceprezident, 2. viceprezident se posouvá na pozici 1. viceprezidenta, apod.
e) Abdikace členů Dozorčí rady
Pokud by odstoupil člen Dozorčí rady, přebírá jeho funkci náhradník.

ČLÁNEK 8
1. Řídící rada
a) řídí Společnost mezi Valnými hromadami
- svolává Valnou hromadu dle Stanov
- vydává interní organizační normy
- vypracovává rozpočet Společnosti a roční uzávěrku hospodaření
- vede ústřední evidenci členů a vydává členské průkazy
- hospodaří s finančními a hmotnými prostředky Společnosti
- spravuje majetek Společnosti
- zajišťuje dokumentační, informační a propagační činnost, vydává Podiatrické listy
- spravuje webové stránky společnosti, facebook, apod.
- vysílá své zástupce do organizací, kterých je členem: Světová podiatrická federace, popř. ČLS JEP, apod.
b) Řídící rada je povinna svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to písemně alespoň třetina řádných členů Společnosti.
Předsedové sekcí mohou být jmenováni Řídící radou nebo voleni valnou hromadou společnosti. Pokud není předseda sekce členem Řídící nebo Dozorčí rady, má právo být přítomen zasedání Řídící rady s hlasem poradním.
d) Řídící radu svolává sekretariát na výzvu prezidenta společnosti nejméně 4x ročně.
e) Řídící rada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň nadpolovičního počtu svých členů a přijímá svá usnesení nadpoloviční většinou přítomných členů Řídící rady, v případě rovnosti hlasů rozhoduje prezident Společnosti.

2. Dozorčí rada
a) Dozorčí rada je kontrolním a revizním orgánem Společnosti. Dozorčí radu tvoří předseda a další dva členové. Dozorčí rada má právo být přítomna zasedání Řídící rady a může jednat i samostatně. Při zasedání řídící rady mají členové Dozorčí rady pouze poradní hlas.
b) Dozorčí rada podává Valné hromadě kontrolní zprávu, zda byla činnost Řídící rady bez závad a v souladu se stanovami, Usnesením předchozí valné hromady i v souladu s platnými zákony ČR. Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Společnosti. Dozorčí rada řeší případné odvolání vyloučeného člena Společnosti Řídící radou. Její rozhodují je potom konečné.

ČLÁNEK 9
Prezident Společnosti
1. V době mezi jednáním Valné hromady zastupuje Společnost navenek a jedná jejím jménem. Svolává jednání Řídící rady a Dozorčí rady. Řídí činnost Řídící rady a sekretariátu. Svým zastupováním pověřuje v případě potřeby 1., popř. 2. viceprezidenta.

ČLÁNEK 10
Sekretariát Společnosti
1. V sekretariátu pracuje sekretář, který je navržen prezidentem a schvalován Řídící radou.
2. Povinnosti sekretariátu:
a) v oblasti výkonné realizuje rozhodnutí Řídící rady
b) v oblasti administrativní zajišťuje zejména administrativní a spisovou agendu, vede evidenci členů a placení členských příspěvků, obstarává styk s členy, zajišťuje podklady pro účetnictví, zpracovává přehledy o hospodaření
c) v oblasti organizační komplexně zajišťuje akce v rámci plánu Společnosti
d) v oblasti hmotné odpovědnosti vede pokladní hotovost
3. Sekretář má nárok na odměnu, kterou navrhuje prezident a schvaluje Řídící rada.

ČLÁNEK 11
Hospodaření
Společnost získává finanční prostředky na svou činnost především cestou členských příspěvků.
Další příjmy plynou z reklamních aktivit Společnosti. Hospodaření Společnosti se uskutečňuje v souladu s dobrými mravy, Usnesením valné hromady v souladu s platnými právními předpisy. Podpisové právo má prezident, první a druhý viceprezident s pověřením prezidenta

ČLÁNEK 12
Zánik a likvidace Společnosti
Zánik Společnosti probíhá vždy s likvidací majetkové podstaty, s vypořádáním závazků Společnosti vůči třetím osobám a členům. O zániku Společnosti rozhoduje Valná hromada usnesením. Povinnou součástí usnesení o zániku Společnosti je rozhodnutí o zániku pravomocí Řídící rady a sekretariátu a o rozšíření Dozorčí rady o potřebný počet osob z řad členů Společnosti pro potřeby provedení likvidace majetkové podstaty Společnosti (likvidační skupina).
Likvidační skupina postupuje při likvidaci obdobně jako při likvidaci obchodních společností, postup je upravený zvláštním předpisem. Po vypořádání všech závazků Společnosti vůči třetím osobám má člen Společnosti nárok na výplatu alikvotní části zůstatku majetku Společnosti po provedené likvidaci. Zprávu o provedené likvidaci předkládá likvidační skupina ke schválení Společnosti.


V Ostravě , dne 22.5.2021                               MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.

 

 

Ke stažení:

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)