Zápisy z jednání

Usnesení 18. Sjezdu České podiatrické společnosti

Usnesení 18. Sjezdu ČPS

 

Počet účastníků: 72 přihlášených, 74 zúčastněných hlasující, 2 hosté

 

Program sjezdu:

MUDr. Miroslav Koliba zahájil sjezd a představil řídící radu. Poté následoval odborný program na téma Barefoot očima odborníků. Následovaly firemní prezentace sponzorů.

Odpolední program zahájil prezident společnosti poděkováním sponzorům a vystavovatelům za podporu, představil program sjezdu a vyhlásil volbu do mandátové, návrhové a volební komise.

Následně proběhla volba do jednotlivých komisí a volba skrutátorů, které pracovaly v následujícím složení:

Mandátová komise: Radvana Hroníková, Halina Mičková, Renata Dvořáčková

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Jana Výmolová, Jaroslava Trzaskalikova

Volební komise: Petr Kumpošt, Julie  Budová, Ivana Kamencová

Skrutátoři: Monika Kadeřábková, Michaela Gajdová

Složení uvedených komisí bylo odsouhlaseno plným počtem hlasů valné hromady.

 

Následovala zpráva o činnosti ČPS za uplynulý rok, kterou přednesl prezident společnosti, MUDr. Miroslav Koliba.

ČPS je členem IFP – FIP. Byla odsouhlasena světová definice podiatrie ve znění: Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií a poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí.

Společnost má ke dni 3.5.2019 275 aktivních členů, kteří zaplatili členský poplatek. V období od loňského sjezdu do konce r. 2018 se do společnosti přihlásilo 36, od začátku letošního roku k dnešnímu dni 51 nových členů, kteří zaplatili členský poplatek.

Platební morálka členů: Do 28.2.2019 zaplatilo členský poplatek 152 členů, z toho 33 bylo nových členů, tzn. jen 119 členů zaplatilo včas. Po odeslání emailů prezidentem spol. s urgencí, doplatilo členský příspěvek do konce března dalších 90 členů. Ke dni 30.4.2019 bylo z databáze vyřazeno 79 členů, kteří nezaplatili členský poplatek za rok 2019.

Změna sídla společnosti: v červnu 2018 bylo sídlo společnosti přestěhováno z Prahy do Vratimova, čím klesly měsíční náklady na sídlo z 3 231 Kč/měsíc na 827 Kč/měsíc.

PP day v září 2018 a březnu 2019: pro členy ČPS byla účast zdarma, což přineslo vysokou účast.

Beauty Forum Michov v říjnu 2018: akce byla nákladově vyrovnaná

D Foot Madrid v listopadu 2018: téma ošetření diabetické nohy, účast MUDr. Koliba

Prosazení úhrady přístrojové pedikúry v listopadu 2018: zařídila MUDr. Součková. Protože je nejednotnost vzdělání v přístrojové pedikúře, je nutné prověřit vzdělání členů. Podmínka dodání certifikátů do 31.5.2019. Kdo nedodá, bude vyřazen z poskytovatelů přístrojové pedikúry.

Návrh kurzu preventivní péče o diabetickou nohu pro nezdravotníky: měl by poskytnout potřebné vzdělání v dané problematice pro pedikéry a další nezdravotnické profese.

World of Beauty and Spa v březnu 2019: podána informace o průběhu

Relax na Lipně v dubnu 2019: malá účast (11 osob)

Certifikace akcí: aktuálně jsou akce schvalovány jednorázově, propagace na webu je opakovaná. V období 5-12/2018: certifikovány 4 akce, 1-5/2019: certifikováno 7 akcí

 Plány do budoucna:

Cíle společnosti:

Zprávu o činnosti společnosti přijala valná hromada počtem 73 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok přednesl předseda dozorčí rady MUDr. Jaroslav Lux. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2018 je přílohou tohoto usnesení. Výsledek hospodaření za rok 2018 je zisk ve výši 17 731 Kč, na členských příspěvcích bylo za rok vybráno 235 300 Kč, stav finančních prostředků na běžném účtu k 31.12.2018 byl 153 141 Kč, hotovost v pokladně 5 417 Kč.  

Dozorčí rada konstatuje, že činnost řídící rady v roce 2018 byla bez závad, v souladu se stanovami, usnesením minulé valné hromady a v souladu s platnými zákony ČR.

Zpráva za rok 2018 byla odsouhlasena počtem 73 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Dále prezident společnosti informoval přítomné o hospodaření společnosti:

Na účtu je ke dni 4.5.2019 296 834 Kč a 97,61 EUR, hotovost v pokladně je ke dni 1.5.2019 ve výši 16 256 Kč.

Následně byl přednesen návrh na navýšení mzdy sekretariátu: Mzda sekretariát 2 500 Kč (2 941 v hrubém) měsíčně, tj. 35 292 Kč ročně

Návrh byl schválen počtem 68 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Prezident dále přednesl návrh na rozpočet pro rok 2019. Předpokládané příjmy jsou plánovány ve výši 606 250 Kč, z toho členské příspěvky 285 000 Kč, předpokládané výdaje ve výši 586 209 Kč, předpokládaný výsledek hospodaření je očekáván v zisku 20 041 Kč.

Návrh byl schválen počtem 61 hlasů, 6 se zdrželo hlasování.

Následovala zpráva 1. víceprezidentky MUDr. Součkové o úhradě přístrojové pedikúry z fondu prevence VZP, ve výši 1 000 Kč za rok.

Se zprávou souhlasilo 65 zúčastněných, 1 se zdržel hlasování.

Jana Výmolová, předsedkyně podologické-pedikérské sekce přednesla zprávu za uplynulé období. Informovala o proběhnutých PP dnech v r. 2018 a 2019, další PP day je plánován 28.9.2019. Poděkovala všem, kteří s realizací PP dnů pomáhali a aktivním členkám, které přednášely na odborných akcích a pomáhaly tak prezentovat společnost. Seznámila přítomné s dalšími připravovanými kurzy a vzdělávacími programy.

Se zprávou souhlasilo 63 zúčastněných.

Zprávu z oboru fyzioterapie přednesl 2. víceprezident Mgr. Michal Joshua Frána.  Snaha o rozšíření řad členů ČPS o fyzioterapeuty zatím vyzněla naprázdno.

Mgr. Pavla Rybová podpořila zprávu Mgr. Fráni a apelovala na potřebu motivovat fyzioterapeuty k rozšíření své odbornosti o podiatrii. Za tímto účelem se připravuje kurz podiatrie pro fyzioterapeuty.

Se zprávou souhlasilo 64 zúčastněných, 2 se zdrželi hlasování.

Na závěr přednesl prezident společnosti zprávu a návrhy o:

Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 byl proti.

Návrh byl přijat počtem 61 hlasů.

Valná hromada souhlasí s volbou předsedů sekcí aklamačně v počtu 63 hlasů.

Valná hromada přijala ověřenou registraci členů ČPS správcem v počtu 63 hlasů.

Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat počtem 65 hlasů.

Návrh byl přijat počtem 63 hlasů, 1 byl proti.

Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 2 se zdrželi

Návrh byl přijat počtem 64 hlasů.

Návrh byl přijat počtem 63 hlasů, 1 se zdržel hlasování, 1 byl proti

Návrh byl přijat počtem 62 hlasů.

Návrh byl přijat počtem 59 hlasů, 3 se zdrželi hlasování.

Návrh byl přijat počtem 62 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Návrh byl přijat počtem 52 hlasů, 10 se zdrželo hlasování.

Návrh byl přijat počtem 58 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.

Návrh byl přijat počtem 61 hlasů.

Návrh na změnu systému vzdělávání byl valnou hromadou přijat počtem 55 hlasů, 4 se zdrželi hlasování.

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje usnesení 18. Sjezdu ČPS konaného dne 11.5.2019 v Praze včetně příloh a provedených změn ve stanovách společnosti.

Usnesení bylo valnou hromadou přijato počtem 56 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 18. sjezdu ČPS.

 

V Praze, dne 11.5.2019

 

Ing. Jana Vašková

Jana Výmolová

Jaroslava Trzaskalikova

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)