Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady České podiatrické společnosti z. s. ze dne 28.7.2018

Zápis z jednání Řídící rady České podiatrické společnosti  z. s. ze dne 28.7.2018

za přítomnosti  člena dozorčí rady, šéfredaktora PL, vedoucí PP sekce

Praha 28.7.2018 od 14:00 hodin

Místo setkání: Work Lounge, Václavské náměstí 3, budova Diamant, 3.patro  

na pozvání 2.viceprezidenta

Přítomni:       

MUDr.Miroslav Koliba, MBA  - prezident společnosti

MUDr.Marie Součková - 1. viceprezident

Mgr. Michal Joshua Frána - 2. viceprezident

Bc. Eva Ptáčková - člen řídící rady

Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

Radovana Hroníková - člen dozorčí rady

Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

Miriam Tejklová -nový šéfredaktor PL 

Projednáno bylo:

1.Podiatrické listy 02/2018

ŘR podepsala DPP pro šéfredaktora, odměna byla stanovena na 7041 Kč hrubého

ŘR jednomyslně schválila rozdělení výtisků PL 02 /2018 následně:

Prezident  50 ks, viceprezidenti 40 ks, ostatní členové ŘR po 20 kusech,členové dozorčí rady po 10 ks a  předseda 20 ks,členové redakční rady po 10 ks,šéfka sekce PP 20 ks,

šéfredaktorka jak nová tak původní 20 ks,

inzerenti po 10 ks: Coneta s.r.o., Podartis s.r.o., Amoéne  s.r.o.,Bosoboty Leguano s.r.o.,Schulke CZ s.r.o.,podiatrické dia ambulance po 1 ks.

Zodpovídá a rozesílání listů zajistí: MUDr. Miroslav Koliba MBA ve spolupráci s Eliškou Kopeckou a Janou Výmolovou.

MUDr. Součková dodá seznam absolventů kurzu Podiatrie IPVZ, kteří nejsou členové ČPS k možnosti dalšího oslovení, event.dodá jen seznam absolventů  a sekretariát dohledá nečleny a obešle je.

Zodpovídá: MUDr.Koliba, MUDr.Součková

 

2.Podiatrické listy 03/2018

Byl uveden nový šéfredaktor - Miriam Tejklová, která předem obeznámila ŘR se statutem redakční rady ( viz příloha č.1 ), ŘR se statutem jednomyslně souhlasila, ŘR podepsala DPP pro nového šéfredaktora, odměna byla stanovena na 7041 Kč hrubého.  

Projednána byla práce redakční rady, kdy celá redakční i řídící rada musí spolupracovat při hledání sponzorů. Po oslovení sponzora je nutno informovat šéfredaktora a prezidenta k přípravě smlouvy, prezident upozornil na timing prací.Šéfredaktor event.vytvoří sdílený dokument pro členy ŘR k nahlédnutí aktuálních sponzorů.Uzávěrka je 1.10.2018, předpoklad definitivní verze je do 31.10.2018.  

Zodpovídá: Miriam Tejklová, MUDr.Koliba

  

3.ŘR byla informována o stavu podání na rejstříkový soud, kdy původně oslovená společnost navrhovala změny, se kterými ŘR nemohla souhlasit,t.j. návrh na změny již byl podán 18.7.2018. Rozhodne soud, zda bude podání postačující.   

Zodpovídá: MUDr.Koliba  

 

4.ŘR podepsala DPP pro sekretariát prezidenta dle platného usnesení 17. Sjezdu ČPS  a jednomyslně odsouhlasila možnost přístupu na účet společnosti, ale bez možnosti zadávat platby.

Realizace: MUDr.Koliba, přístup na účet až po změně statutárního zástupce ČPS.

    

5.ŘR odsouhlasila a podepsala výpověď z nájmu společnosti v Praze, kdy kopii k podpisu protistrany dá k podpisu MUDr. Součková, rovněž odevzdá klíče majiteli objektu. ŘR odsouhlasila nové prostory, kdy navrhovaná adresa sídla je Frýdecká 936/59, Vratimov.Jedná se o budovu, kde sídlí ambulance prezidenta společnosti.K jednání ve prospěch společnosti bude prezident užívat své ordinace.ŘR rada jednomyslně souhlasí s nájmem do 1000 Kč/měsíc včetně energií.  

Zodpovídá MUDr.Součková , MUDr.Koliba

   

6.Prezidentem byl představen rozpočet společnosti a jeho plnění v roce  2018, probrán aktuální stav financování. Za zásadní nákladovou položku prezident považuje zejména Podiatrické listy, které jsou nákladově cca 60 000 kč včetně poštovného t.j. bez doplnění reklamy do PL budou výhledově obtížně udržitelné při stávajím počtu členů společnosti. MUDr.Součková navrhuje oslovit diabetologické podiatrie, zejména na symposiu pro diabetology, kde prezident v listopadu přednáší,k náboru členů společnosti. Celá ŘR bude spolupracovat při hledání nových členů společnosti.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

7.Proběhla validace aktuálních sponzorů společností (PL, bannery na www,sjezd ),byli představeni jednotliví sponzoři a výše jejich dosavadního příspěvku společnosti.

Zodpovídá: MUDr. Součková,MUDr.Koliba

 

8.S ohledem na dotazy členů byl řešen 17.Sjezd ČPS, bodové ohodnocení nebylo přiznáno,diplomy nebudeme rozesílat,17.Sjezd byl pouze volební a odborná přednáška byla jen jedna.  

Zodpovídá: celá ŘR

 

9.Systém vzdělávání a sbírání bodů, titul DIP a dopad pro reálnou praxi   

Proběhla prezentace 1.viceprezidentky dosavadního systému při zavedení nového člena do systému vzdělávání a další doplnění bodů celému vedení společnosti.Jedná se o sedm prokliků ke každému členu po absolvování akce!!!  Prezident podal návrh, aby aktuální systém byl zrušen pro absenci jeho reálného dopadu pro reálnou praxi, titul DIP je pouze interní hodnocení, stejně jako podiatr 1.-3. stupně , z jeho pohledu navrhuje vytvořit  pouze diplom celoživotního vzdělávání v oboru podiatrie v profesi lékař/fyzioterapeu/pedikérka. (obdoba u lékařů). Po rozsáhlé diskusi ŘR rozhodla ponechat stávající systém bodového hodnocení a na Sjezdu předložit možnost vydání diplomu celoživotního vzdělávání za poplatek, navrhujeme 500 Kč. S ohledem na fakt, že systém je poměrně náročný,MUDr. Součková byla pověřená zpracováním informací o bodovém systému pro členy do dalších podiatrických listů.

( prosím MUDr. Součkovou přiložit návod prezentovaný na ŘR jako přílohu č.2  )

Pro doplnění:  na http://www.podiatrie.cz/images_upload/files/bodove_hodnoceni.pdf

je možnost vidět bodové hodnocení, které se ale zakládá na tom, že při vstupu člen zašle diplomy při registraci a od vstupu se body připisují danému členu na základě zaslání seznamu členů, kteří absolvovali akce od organizátora akce.

Zodpovídá: MUDr.Součková , MUDr.Koliba

 

10.www. stránky: ŘR rada rámcově souhlasí s návrhem struktury nových webových stránek předložených prezidentem, nicméně s ohledem na aktuální financování společnosti by to mohlo být pro společnost devastační. Příloha č.3 je návrh nových www stránek . Realizace odložena na období,kdy budou finanční rezervy k tvorbě stránek.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

11. ŘR rada převahou hlasů nesouhlasí s návrhem prezidenta akcentovat facebookovou reklamu ani v řádech jednotek stokorun. Efekt bude posouzen dle efektivity reklamy, kterou podal prezident na vlastní náklady na PP den v Letňanech.Reklama,kterou podal prezident za své náklady organicky oslovila 1305 lidí a placeně 1411, ale přihlášených je 26 lidí na PP day v Letňanech ke dni jednání , t.j. zatím hodnoceno jako neefektivní. Další reklamu formou skupin realizuje Jana Výmolová, dosah bez placení je cca 100-200 zhlédnutí.

Zodpovídá: celá ŘR

 

12. Jana Výmolová a MUDr. Koliba prezentovali zajištění stánku na Veletrhu World of Beauty Praha Letňany, který se koná ve dnech 7.-8.9.2018. Na stánku se budou střídat členové vedení.

Bc.Ptáčková zajistila výrobu triček k prodeji na stánku. Dle rozhodnutí ŘR v prodeji budou starší modely triček za 150  Kč a nový model triček za 250 Kč. Budeme upozorňovat při prodeji, že 8.října je Den podiatrů, kdy by měli všichni členové nosit dané triko.

Zodpovídá: MUDr.Koliba, Bc.Ptáčková, Jana Výmolová

 

13.Návrh na Relax pobyt na jaro 2019 (vč. programu a rozpočtu)prezentovala  Bc.Eva Ptáčková.Předběžná cena je 3750 Kč. Bude se jednat o oblast Český Krumlov a Lipno nad Vltavou,  termín: duben/září 2019 dle dostupnosti hotelů.Priorita je,aby relax nebyl pro ČPS ztrátový a pro členy lákavý

Zodpovídá: Bc.Ptáčková

 

14. Předběžně byl projednán 18.SjezdČPS , jednomyslně bylo rozhodnuto o tom, že sjezd bude v Praze, předpokládaný termín je 18.5.2019 (+/- týden ), snaha bude zajistit prostor s minimální nákladovostí a dostatečně flexibilní tak,aby pojal 50- 250 členů. ŘR rozhodla, že tradičně si účastníci zaplatí jídlo,coffee break hradí společnost.

Zodpovídá: MUDr. Součková,MUDr.Koliba

 

15.Veletrhy

Projednán byl aktuálně plánovaný veletrh v Mnichově - rozhodne počet přihlášených  

Návrh na veletrh do Polska prezentován při minulém jednání MUDr.Luxem nebyl podán

Zodpovídá: MUDr. Součková , MUDr.Koliba

 

16. ŘR se shodla jednomyslně na nevyhnutnosti vytvořit nové sekce pro lékaře a fyzioterapeuty. Předseda sekce by měl na starosti jednou za rok/dva vytvořit seminář nebo kongres pro danou odbornost. Předloženo bude na 18. sjezdu

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

17. Prezident navrhuje vytvořit časopis Praktická Podiatrie, který by splňoval předpoklady pro zařazení do mezinárodních medicínských databází ( např. SCOPUS, EMBASE či EMCARE). Prezident navrhuje časopis předat profesionální redakční firmě, která by měla možnost doplnit články i z jiných odborností ( např.dermatologie, neurologie, vaskulární medicína). Dále navrhuje,aby byl časopis jen virtuální,ale dostupný jen členům ČPS v plném znění aktuální vydání. Cenová náročnost by byla cca 45 000 Kč ponížená o sponzorské příspěvky, pokud by reklamy bylo dost, může společnost na časopoise i vydělat.   

ŘR rozhodla, že aktuálně máme málo dostupných odborných článků, t.j.každý připraví za svoji odbornost, bude-li dostatek publikací,je možnost vydávání časopisu zvážit později.

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

18.ŘR pověřila Mgr.Fránu a Mgr.Rybovou sestavením obsahové náplně Kurzu podiatrie  pro fyzioterapeuty, který by byl zaměřen na vyšetření plantoskopem afektivní využití stélek včetně fyzioterapie nohy, jednalo by se o odborné vzdělávání  fyzioterapeutů v podiatrii, které pod gescí MUDr.Součkové je realizovatelné na NZO NCO Brno.

Zodpovídá: MUDr.Součková, Mgr.Frána,Mgr.Rybová

 

19. problematika GDPR

-problematika ochrany dat byla opakovaně probrána s ohledem na fakt, že je při registraci požadováno rodné číslo,toto změníme na požadavek roku narození všech členů,sekretariát smaže rodné číslo,protože není reálný důvod ho mít v databázi  

- vedení souhlasí se své zveřejněním fotky a data narození na www.podiatrie.cz

- doplníme souhlas se zpracováním osobních dat k bodovému hodnocení, které bude žadatel o přiznání bodů vyplňovat a zasílat ke zhodnocení  

- sekretariát osloví postupně emailem členskou základnu,aby nám dala souhlas se zpracováním osobních dat - s ohledem na fakt, že společnost nevlastní a neuhradí žádnou smartemailingovou aplikaci,se bude jednat o proces pomalý ( standardní email brání rozesílání hromadných emailů, t.j možnost odeslat maximálně 10 -15 lidí denně, sekretariát pracuje 1x týdně 4 hodiny )  

- při registraci přibude políčko s odkazem na souhlas se zpracováním osobních dat

příloha č.4  

Zodpovídá: MUDr.Koliba pod dohledem ŘR

 

20. Pedikúra – projekt prevence SDN. ŘR navrhne obsah teoretických znalostí, které bude požadovat pro zamýšlenou zkoušku k provozování pedikúry u diabetiků s možnou úhradou z fondů zdravotních pojišťoven. MUDr.Koliba již jednal se zástupci pojišťoven, předběžný zájem jistě bude.   

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

21. S ohledem na nedostatek seminářů k výrobě individuálních stélek navrhuje Mgr.Rybová ve spolupráci s G.P.S.Ofa s.r.o. vytvořit vzdělávací seminář na toto téma. Dle návrhu prezidenta se bude jednat o seminář s názvem Praktická podiatrie pro fyzioterapeuty a bude realizován ve spolupráci s G.P.S.Ofa event.i v jejich gesci pod dohledem odborníků z vedení společnosti.

Zodpovídá: Mgr.Rybová

 

22. Na návrh Mgr.Rybové se ŘR domluvila, že na sjezd tělovýchovného lékařství do Mariánských lázní ( http://www.cstl.cz/ ) bude prezentovat podiatrickou společnost přednáškou MUDr.Součková s cílem oslovit lékaře,Mgr.Frána s cílem oslovit fyzioterapeuty

Zodpovídá: MUDr.Součková ,Mgr.Frána

 

23. Proběhla  diskuze o dosavadních jednáních ohledně legalizace podiatrického vzdělávání v ČR na všech úrovních systému vzdělávání, probrány byly možnosti a výhledy do budoucna.

Zodpovídá: celá ŘR

 

24.Na dotaz vedoucí PP sekce je nutno  doplnit na www stránky jméno šéfredaktora a vedoucího PP sekce a u Mgr.Fráni doplníme : konzultant pro obor fyzioterapie

Zodpovídá: MUDr.Koliba

 

25. ŘR se usnesla na potřebě uspořádat repetitorium/refresh pro lékaře-absolventy kurzu podiatrie s ohledem na nové poznatky v oboru, ke zvážení bude event.pořádání pod gescí IPVZ ev.ČPS z.s. nebo přímo prim.MUDr. Součkové, pod jejímž vedením aktuálně kurzy fungují.Ke zvážení je možnost uspořádat takový seminář pod uvažovanou sekcí lékařů.   

Zodpovídá: MUDr. Součková, MUDr.Koliba

 

26. Termín dalšího setkání 8/9.září 2018  Letňany ideálně ve 14  hodin

(dle možnosti nám půjčit místnost  a možnosti přítomnosti členů upřesníme)

 

27.Nový členové ČPS 6-7/2018 :

za 3/2018 Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)