Zápisy z jednání

Usnesení 17.Sjezdu České podiatrické společnosti z.s.

Usnesení 17. sjezdu ČPS

 

Počet účastníků: 53 přihlášených, 49 zúčastněných

 

Program sjezdu:

MUDr. Marie Součková zahájila sjezd, který je v letošním roce volební. Poté předala slovo druhému více prezidentovi společnosti MUDr. Jaroslavu Luxovi, který představil program sjezdu a vyhlásil volbu do mandátové, návrhové a volební komise.

Následně proběhla volba do jednotlivých komisí a volba skrutátorů, které pracovaly v následujícím složení:

Mandátová komise: Pavla Chadrabová, Lenka Pleschingerová, MUDr. Eva Šuláková

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Eliška Kopecká, Mgr. Monika Kadeřábková

Volební komise: MUDr. Miroslav Havrda, Miriam Tejklová, Ivana Bučková

Skrutátoři: Alena Jarošová, Zdenka Vejvodová

Mandátová a Návrhová komise byla zvolena plným počtem hlasů aktuálně přítomných členů valné hromady, Volební komise a skrutátoři počtem 48 přítomných, v obou případech se 1 zdržel hlasování.

Následovala zpráva o činnosti ČPS, kterou přednesla prezidentka společnosti, MUDr. Marie Součková.

Společnost má k dnešnímu dni 214 aktivních členů, 2 osoby ukončily členství a nikdo nebyl ze společnosti vyloučen. Ve srovnání s loňským rokem je v současné době počet členů nižší, kdy v roce 2017 bylo 265 platících členů. Od ledna 2018 je ve společnosti 26 nových členů.

Dále MUDr. Součková informovala přítomné o tom, že na loňském sjezdu nebyly v usnesení zadány řídící radě ani členům společnosti žádné konkrétní úkoly, tudíž není důvod kontrolovat plnění.

Co se týká aktivit společnosti, byl v loňském roce pořádán tradiční Relax pobyt zde v Obci Velichovky. Pobytu se zúčastnilo 16 osob. Akce byla velmi vydařená, včetně programu a vzdělávání.

Rovněž nabídka kurzů byla v r. 2017 široká. MUDr. Součková upozornila přítomné, že společnost pouze certifikuje jednotlivé akce v případě, že organizátor o akreditaci požádá, ale sama akce neorganizuje.

Pravidelně probíhají nejen odborné semináře a kurzy, ale také workshopy, především v rámci veletrhu World of Beauty & Spa pořádaném v Letňanech. Protože jsou hojně navštěvovány i nečleny, je to příležitost k rozšíření členské základny.

V IKEMU probíhá kurz Podiatrická sestra a odborné stáže, dále i kurz podiatrie pro lékaře. Síť podiatrického přístupu v České republice se tak, díky zvyšování odbornosti členů společnosti, již pomalu zaplňuje. Je potřeba se ještě zaměřit na zvýšení účasti v kurzech pro fyzioterapeuty.

Dále byla zdůvodněna nutnost zachování aktuální výše členského poplatku, což je 1 000 Kč/rok. V současné době by nebylo vhodné přistoupit k návrhu některých členů na snížení výše členského příspěvku. V členském příspěvku jsou zahrnuty nejen náklady na vydávání časopisu Podiatrické listy, ale i možnost využití 20% slevy pro členy na akce a vzdělávací aktivity pořádané ČPS, zdarma účast na sjezdu a prezentace na webových stránkách společnosti.

Výdaje společnosti jsou v současné době vyšší než výnosy. I přesto, že na účtu ani v pokladně nejsme v záporných číslech (účet: 249 550 Kč, pokladna 14 325 Kč), musíme do budoucna tuto situaci změnit, ať již navýšením počtu členů členské základny, ale i hledáním nových sponzorů. Při té příležitosti MUDr. Součková poděkovala stávajícím sponzorům za podporu.

Dále uvedla, že cílem společnosti je podpora rozvoje komplexní péče o nohu a vzdělávání členů, abychom se stali leadershipem, což se již částečně daří. Někdy ale vázne komunikace, což se odráží i na nejednoduchém zajišťování systému vzdělávání, i vzhledem k tomu, že zatím stále obor podiatrie není realizovaný podle zákona.

Dne 19.5.2018 přijala FIP – IFP mezinárodně uznanou definici podiatrie: Podiatrie je zdravotní věda zabývající se výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou deformit, patologií a poraněním nohy a souvisejících struktur, a to ve vztahu k tělu, jakož i k projevům systémových onemocnění, využívá všech vhodných systémů a rovněž vědeckých technologií a odborných specializovaných znalostí.

Cíle společnosti do budoucna:

 

K dnešnímu dni je podle nového nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) povinnost ochránit data a vyžádat si od každé osoby souhlas se zpracováním osobních údajů. Je upravena Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, platným od 25.5.2018. Člen společnosti, který souhlas nepodepíše, stane se podle zákona neaktivním členem a jeho údaje nebudou ČPS nikde uveřejňovány. Každý člen bude v nejbližší době obeslán s instrukcemi k tomuto nařízení.

Na závěr MUDr. Součková poděkovala všem členům, kteří s ní v minulém volebním období spolupracovali a pomáhali při práci ve vedení společnosti.

Zpráva o činnosti společnosti, kterou přednesla MUDr. Marie Součková, byla schválena počtem 48 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

Zprávu pedikérsko-podologické sekce za minulé období přednesla její předsedkyně Eliška Kopecká. V loňském roce zaznamenala větší zájem o odborná školení a kurzy, v letošním roce by tento trend měl pokračovat. Zdůraznila potřebu zkvalitnění jednotlivých kurzů, např. kurzu přístrojové pedikúry, apod. Dále prezentovala, které kurzy a školení probíhaly v loňském roce, a která se připravují nebo již proběhly v roce letošním. Poděkovala pedikérkám, které pro kurzy a školení poskytly své prostory. V dalším období by měla být pozornost zaměřena na oblasti, ve kterých v současné době školení neprobíhají, nebo pouze v omezené míře.

Dále hovořila o činnosti v souvislosti s vydáváním Podiatrických listů a apelovala na přítomné, aby přispěli svými články do dalších vydání Podiatrických listů.

Oznámila, že v současné době končí ve funkci předsedkyně pedikérsko-podologické sekce a poděkovala všem, kteří jí v její práci pomáhali a podporovali, ať již to byli členové společnosti, ale i její rodina.

Na závěr přečetla dopis od paní Hany Huškové, členky řídící rady, která se z rodinných důvodů nemohla sjezdu zúčastnit.

Zpráva o činnosti pedikérsko-podologické sekce byla schválena počtem 48 přítomných, 1 se zdržel hlasování.

Zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok přednesla předsedkyně dozorčí rady Pavla Chadrabová, a protože v této funkci končí, rozloučila se a poděkovala za spolupráci. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2017 a plán hospodaření na rok 2018 jsou přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hospodaření za rok 2017 je - 28 009 Kč, na členských příspěvcích bylo za rok vybráno 202 000 Kč.  Zpráva za rok 2017 byla odsouhlasena počtem 46 hlasů, 2 se zdrželi hlasování.

Plán hospodaření společnosti na rok 2018 počítá s výsledkem plus 3 238 Kč. Plán hospodaření na rok 2018 byl přijat plným počtem hlasů přítomných členů.

Po přestávce MUDr. Jaroslav Lux zahájil volební část sjezdu a vyzval kandidáty na prezidenta a více prezidenty společnosti, aby se představili. Předseda volební komise MUDr. Miroslav Havrda upozornil na skutečnost, že členové společnosti, kteří nemají české občanství a členové, kteří jsou současně členy České podologické společnosti se nemohou voleb účastnit. Počet platných hlasů pro volby zúčastněných členů společnosti je tedy 47.

Jako první proběhla volba prezidenta ČPS. Jediným kandidátem byl MUDr. Miroslav Koliba, který kandidaturu přijal a následně se představil a zdůvodnil svoji kandidaturu.

Celkem bylo odevzdáno 47 lístků, z nichž 5 lístků bylo neplatných. Nový prezident ČPS MUDr. Miroslav Koliba byl zvolen počtem 42 hlasů.

Na pozici 1. víceprezidenta společnosti se představila paní MUDr. Marie Součková a Mgr. Michal Joshua Frána. Oba kandidáti přijali nominaci. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 platných hlasů, 1. víceprezidentkou se stala MUDr. Marie Součková, počtem 33 hlasů, na druhém místě skončil Mgr. Michal Joshua Frána s počtem 14 hlasů.

Na pozici 2. víceprezidenta společnosti se představila Jana Výmolová a současně přijala nominaci. Na základě výsledků volby 1. víceprezidenta bylo doporučeno paní Janě Výmolové přehodnotit svoji kandidaturu a kandidovat na předsedkyni pedikérsko-podologické sekce. Panu Mgr. Michalu Joshua Fránovi bylo navrženo kandidovat na pozici 2. víceprezidenta. Pan Frána nominaci přijal. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů, z toho 2 neplatné. Počtem 45 hlasů byl na pozici 2. víceprezidenta zvolen Mgr. Michal Joshua Frána.

Dále proběhla volba členů do řídící rady. Obě kandidátky, Mgr. Pavla Rybová a Bc. Eva Ptáčková nominaci přijaly a představily se. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 platných hlasů, paní Mgr. Pavla Rybová byla zvolena počtem 41 hlasů, Bc. Eva Ptáčková počtem 44 hlasů.

Do dozorčí rady byli nominováni následující kandidáti: Ing. Jana Vašková, Radovana Hroníková, MUDr. Jaroslav Lux, Jaroslava Trzaskalíková, Jitka Povolná. Paní Jitka Povolná se na sjezd nedostavila, ostatní kandidáti přijali nominaci a představili se. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů, 1 hlas byl neplatný. Do dozorčí rady byli zvoleni následující kandidáti: Ing. Jana Vašková s počtem 43 hlasů, Radovana Hroníková s počtem 38 hlasů, MUDr. Jaroslav Lux s počtem 32 hlasů. Jaroslava Trzaskalíková s počtem 19 hlasů je náhradnicí do dozorčí rady.

Následně proběhla nominace kandidátů na předsedkyni pedikérsko-podologické sekce. Jediným kandidátem byla Jana Výmolová, která nominaci přijala a představila se. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 47 hlasů, 5 bylo neplatných. Paní Jana Výmolová získala pro svoji funkci 42 hlasů.

V dalším programu sjezdu následovala prezentace generálního sponzora sjezdu, fy CONETA, přednesená paní Jarmilou Lopatovou. Následovala přednáška MUDr. Pavlíny Piťhové.

Různé:

Valná hromada schválila návrh počtem 46 hlasů, 1 se zdržel hlasování.

  • Sídlo společnosti zatím zůstává na stávající adrese.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Usnesení 17. sjezdu ČPS dne 25.5.2018 v Obci  Velichovky.

Návrh usnesení byl valnou hromadou schválen počtem 41 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 17. sjezdu ČPS.

 

V Obci Velichovky, dne 25.5.2018

 

Ing. Jana Vašková   ………………………………………………

 

Eliška Kopecká ……………………………………………………

 

Mgr. Monika Kadeřábková ………………………………………………

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)