Zápisy z jednání

Zápis z jednání ŘR a DR ze dne 24.5.2018

 1. Na pozvání ŘR a jejího souhlasu přítomen MUDr. Koliba, jehož jako hosta a kandidáta na post prezidenta společnosti uvedla prezidentka Součková.
 2. Daňové přiznání po projednání na valné hromadě podá účetní firma, která nyní spravuje účetnictví spolku. Firma požaduje ukončení činnosti pro společnost. Bude provedeno po zaúčtování sjezdu. Úkol pro nové vedení oslovit firmu, která spravuje neziskový sektor
 3. Prezidentka Součková informovala o zachránění loga, které je již v registraci spolku, a ne fyzické osoby p. Jaroslava Fešara, dále dorovnání finančního deficitu z období, než byla zvolena prezidentkou.
 4. Prezidentka Součková informovala o stavu účtu k 24.5.2018 ve výši 249.550 Kč, v pokladně hotovost ve výši 14.325 Kč, o stavu členské základny: 214 aktivních členů, odhlášených 2 osoby na vlastní žádost; nové členství: 26 osob. Současné pohledávky ve výši 15 000 Kč jsou v jednání.
 5. ŘR pracovala vždy za přítomnosti členů dozorčí rady, podmínka dle stanov jednání ŘR  4x do roka byla splněna, hodně se pracovalo per mail. 
 6. Prezidentka Součková zmínila vysvětlení částky členského poplatku 1.000 Kč na sjezdu.
 7. Konzultace k provedení jednodenního volebního 17. sjezdu České podiatrické společnosti z.s., který s pověřením na zajištění prostor a stravování zabezpečila pí Hana Hušková v Lázních Velichovky v hotelu K-Triumf v pátek 25.5.2018. Relax převzala po paní Huškové, která z rodinných důvodů nemohla být přítomna, prezidentka Součková.
 8. ŘR se usnesla, že akce konané ČPS musí být finančně vyrovnané a společnost odmítá do budoucna jakoukoliv dotaci včetně odměny organizátora.
 9. Prezidentka Součková obeznámila ŘR a DR s výsledky zasedání FIP v Hongkongu konaného ve dnech 18.5.-20.5.2018 definice pojmu Podiatrie, neuznání vzdělání v ČR v rámci podiatrie. Zdržela se hlasování při blokování vedoucích funkcí ve FIP vzhledem k profesionalitě oboru Podiatrie – regulovanému povolání dle směrnice 2013/55/EU (level 3) o uznávání odborných kvalifikací.
 10. Prezidentka Součková ze zasedání FIP přivezla dotazník, který bude předložen na sjezdu členům ČPS k vyplnění a prezidentka zajistí zaslání statistiky dotazníku zpět na FIP.
 11. ŘR za přítomnosti DR odsouhlasila v počtu 4 hlasů ANO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování proplacení nákladů na cestu na FIP, kdy prezidentka dala k proplacení pouze letenku v hodnotě 16.000 Kč a zbytek zasedání FIP hradila ze svých finančních prostředků.
 12. Eliška Kopecká informovala o problematice udržitelnosti ceny časopisu PL pro předplatitele, kdy se zdražilo poštovné v ČR a SR, a inzerenti neprojevují zájem o reklamu v časopisu.
 13. Prezidentka Součková informovala o návrhu hospodaření na rok 2018, schválen všemi členy ŘR a doporučen k projednání na valné hromadě.
 14. Různé: - Podána zpráva ECP
 • Úprava webových stránek
 • Řešení reklamy ČPS na Facebooku a Instagramu
 • Nutno projednat na MŠMT – obor Podiatrie (viz bod 9.)

Zapsala Mgr. Kadeřábková Monika

Odsouhlaseno per mail

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)