Zápisy z jednání

Usnesení 16. sjezdu ČPS

Usnesení 16. Sjezdu ČPS

 

Počet účastníků: 65 přihlášených, 55 zúčastněných

 

Program sjezdu:

MUDr. Marie Součková zahájila sjezd a následně provedla volbu návrhové a mandátové komise a skrutátorů v následujícím složení:

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, MUDr. Eva Šuláková, Danuše Holaňová

Mandátová komise: Bc. Veronika Homolková, Halina Mičková, Kristýna Breitkoptová

Skrutátoři: Marta Cahynová, Ing. Viktorie Vinklerová PhD.

Návrhová a mandátová komise i skrutátoři byli zvoleni plným počtem hlasů aktuálně přítomných členů valné hromady.

 

Prezidentka společnosti, MUDr. Marie Součková seznámila zúčastněné s programem sjezdu, se kterým souhlasilo všech 55 zúčastněných členů a přednesla zprávu o činnosti společnosti v uplynulém období, v roce 2016.

Uvedla, že ve společnosti je k 28.2.2017 celkem 195 aktivních členů, kteří uhradili včas členský poplatek na rok 2017, z toho jsou 3 noví členi.

Zdůraznila potřebu mezioborové spolupráce a nutnost dalšího odborného vzdělávání členů společnosti. V loňském roce ukončilo Certifikovaný kurz pro lékaře IPVZ 18 lékařů. Uvedla, že se zatím nepodařilo ovlivnit náplň rekvalifikačních kurzů. V letošním roce bude dán větší prostor v přípravě workshopů a odborných programů podologicko-pedikérské sekci.

Podiatrické listy byly zpřístupněny rovněž pro nečleny společnosti, což může zajistit příliv nových členů do společnosti a zlepšení mezioborové spolupráce.

Dále byla zdůvodněna nutnost aktuální výše členského poplatku, což je 1 000 Kč/rok. Zvýšení členského příspěvku bylo m.j. příčinou ukončení členství u některých členů společnosti i přesto, že návrh byl schválen 87 hlasy, pouze 3 se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti. Bylo zdůrazněno, že výše členských příspěvků se odvíjí od nákladů společnosti. Mezi výhody členství patří m.j. 20% sleva na akcích pořádaných společností, relaxační pobyty se vzděláváním, zdarma účast na sjezdu společnosti, zdarma Podiatrické listy apod.. 

Akce v roce 2016: byla rozšířena nabídka kurzů (certifikace akcí je za poplatek 200 Kč), proběhly nové typy školení s předváděním výrobků v praxi, bylo organizováno vzdělávání na podiatrickou sestru a dvoudenní stáž pro pedikérky. Průběžně probíhala prezentace oboru a osvětové akce v regionech.

Rezervy: propagace práce členů na webových stránkách společnosti je malá, společnost stále nepořádá rekvalifikační kurzy, dosud nebyl Podologicko-pedikérskou sekcí předložen návrh akreditovaného pracoviště pro pořádání kurzů a provádění odborných zkoušek ani statut k projednání.

Úkoly: vylepšit spolupráci lékařů s pedikéry, pořádat více soutěží, navázat na Baťovu tradici klasické pedikúry.

Další informace se týkala spolupráce a členství ČPS ve FIP, které stále pokračuje a i nadále chceme být členem. Novinkou je možnost 5-ti letého studia Bakalář podiatr. V ČR zatím možnost studia v tomto oboru není. Zasedání FIP v Honkongu bude 18.-20.5.2018. Příští světový kongres bude v Mexiku 31.10.-2.11.2019. Den 2. května byl stanoven jako svátek podiatrů.

Rok 2018 bude ve znamení voleb – mezi nejdůležitější úkoly patří jednak zintenzivnit činnost podologicko-pedikérské sekce, zajistit možnost povolání podologa s odpovídající kvalifikací, vytvořit základy pro vzdělání v oboru fyzioterapeuti.

Pro budoucnost společnosti je třeba zlepšit cash flow, posílit jednotu a společný tah na cíl, zintenzivnit propagaci společnosti a spolupráci a účast ve FIP. Jedním z cílů je dosáhnout toho, aby Světový podiatrický kongres byl v r. 2022 v Praze.

Dalším cílem je stát se lídrem podiatrie v ČR a rozšíření aktivit i v mezinárodní spolupráci.

Sjezd ČPS v roce 2018 je plánován na konec května v Praze.

Valná hromada přijala přednesenou zprávu MUDr. Součkovou jednomyslně.

 

Eliška Kopecká přednesla zprávu za podologicko-pedikérskou sekci. Uvedla, že v loňském roce si některé z pedikérek si dokončily střední zdravotnické vzdělání, probíhala školení pro pedikérky a zvýšil se počet pracovišť pro realizování kurzů. Úkolem pro další období je zvýšit počet školitelů, rozšířit počet i zaměření školení a kurzů a zvýšit účast členů společnosti na odborných kurzech.

ČPS má již několik let profil na facebooku, který Eliška Kopecká doporučila více využívat a propagovat i směrem k veřejnosti. Dále vyzvala členy ČPS, aby se podělili o své zkušenosti z odborné praxe příspěvky v Podiatrických listech. Uvedla, že bude založen archiv s fotografiemi nohou, které budou přístupné k využití pro členy společnosti. Do archivu může poskytnout fotografie kdokoliv, pokud je na fotce konkrétní osoba, je nutný její písemný souhlas se zveřejněním uvedené fotografie.

Závěrem poděkovala členkám, které se aktivně zapojují do práce podologicko-pedikérské sekce.

Zpráva přednesená Eliškou Kopeckou byla valnou hromadou schválena jednomyslně.

 

Předsedkyně dozorčí rady paní Pavla Chadrabová přednesla zprávu o hospodaření společnosti v roce 2016. Stav finančních prostředků je následující:

Stav na účtu společnosti k 1.1.2016: 105 626 Kč, stav v pokladně: 10 341 Kč, celkem: 115 968 Kč.

Stav na účtu společnosti k 31.12.2016: 105 626 Kč, stav v pokladně: 6 126 Kč, 156 EUR,  celkem: 115 968Kč.

Pohledávky se splatností do roku 2017: 23 500 Kč, závazky se splatností do roku 2017: 21 296 Kč, stav vlastního jmění k 31.12.2016: 169 403 Kč, stav nerozděleného zisku k 31.12.2016: 9 121 Kč.

Náklady společnosti v roce 2016 byly celkem: 570 548 Kč, výnosy byly celkem: 579 669 Kč. Výsledek hospodaření je plusový, a to 9 121 Kč. Členské příspěvky na rok 2016 byly vybrány ve výši 272 850 Kč.

Valná hromada schválila výsledky hospodaření za rok 2016 jednomyslně.

 

Dále Pavla Chadrabová seznámila přítomné s návrhem plánu hospodaření a rozpočtu na rok 2017. Plánované náklady jsou celkem 439 666 Kč, plánované výnosy jsou celkem 440 030 Kč. Výsledek hospodaření je očekáván v plusu, konkrétně 364 Kč.

Valná hromada schválila návrh plánu hospodaření na rok 2017 jednomyslně.

Paní doktorka Součková uvedla, že k dnešnímu dni nejsou společností již evidovány žádné nedobytné pohledávky a informovala přítomné, že daňové přiznání za rok 2016 bylo podáno v řádném termínu.

 

MUDr. Havrda přednesl zprávu z anulárního meetingu FIP v Tibingenu. Informoval o tom, že byly zprovozněny nové webové stránky společnosti www.fip-ift.org, kde jsou v digitální podobě Foot steps – podiatrické listy, ve kterých publikuje i ČR. Federace získává stále další nové členy z různých částí světa.

Dále hovořil o účasti některých členů ČPS na evropském a světovém meetingu ve Štuttgardu s návštěvou podologické školy. Více informací z akce poskytla Pavla Chadrabová a MUDr. Součková.

Další meeting FIP s účastí MUDr. Součkové a MUDr. Havrdy bude v Honkongu, kde bude prioritním úkolem našich zástupců lobovat za organizaci Světového podiatrického kongresu v roce 2022 v Praze.

 

V dalším programu následovaly odborné přednášky.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konání 16. Sjezdu ČPS dne 4.6.2017 v Hradci Králové.

Návrh usnesení byl valnou hromadou schválen počtem 55 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 16. sjezdu ČPS.

 

V Hradci Králové, dne 4.6.2017

 

Ing. Jana Vašková

MUDr. Eva Šuláková

Danuše Holaňová

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)