Zápisy z jednání

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.10.2020

Zápis z jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.10.2020

za přítomnosti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: On line meeting  - Google meets   

Čas: pondělí 5.10.2020 v 17 hod. 

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident

●     Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady

●     Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické sekce

●     Předseda dozorčí rady:  MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D. 

Omluveni: Radovana Hroníková, Ing. Jana Vašková

PaeDr.. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident 

 

Bylo projednáno: 

 • 19.Sjezd České podiatrické společnosti byl zrušený s jednomyslným souhlasem ŘR Původní termín Sjezdu vyhlásilo vedení  v termínu  15. - 16. května 2020. Daný termín jsme museli zrušit s ohledem na nařízení vlády, usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. - kdy s účinností od 11.května 2020 je zákaz pořádání hromadných akcí. 

 • Členové společnosti byli v mezidobí řádně informováni o hospodaření a chodu společnosti prostřednictvím podiatrických listů 2/2020, kde byli zveřejněné komplexní informace o chodu společnosti a finančních nákladech.  

 • Další plánovaný termín Sjezdu naší společnosti s plánovaným jednáním Valné hromady byl stanoven na 9.10.2020  v termínu konání Podiatrického dne na Veletrhu FOR BEAUTY s očekáváním  účasti co nejvyššího počtu členů České  podiatrické společnosti. Termín byl dle stanov vyhlášen s dostatečným předstihem.   

 • V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod. Zakazuje  hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorách bylo vedení České podiatrické společnosti nuceno rozhodnout o nekonání 19. Sjezdu ČPS.  

 • Hlasování Valné hromady nahradí korespondenční hlasování pomocí zabezpečeného přihlášení přes webové stránky společnosti. Zabezpečené přihlášení má zřízené každý člen České podiatrické společnosti 

         - viz samostatný zápis o jednání ŘR

 • ŘR schválila rozšíření webových stránek o modul on line -  hlasování ve výši 5000 Kč (max), cž zajistí prezident ve spolupráci s IT


 • ŘR schválila jednomyslně datum konání 19. Sjezdu ČPS na termín 22. května 2021 v Ostravě.Sjezd by měl navazovat na kongres, který bude pořádat výstaviště Černá louka. Podmínkou konání Sjezdu je neohrozit ztrátou Českou podiatrickou společnost  v případě epidemiologicky nepříznivé situace i za cenu nižšího potenciálního výnosu z akce.       

 • Uzávěrka PL 1/2021  je stanovena na  31.12 .2020 pro podání odborných příspěvků. Termín uzávěrky pro podání představení uchazečů do DR a ŘR byl stanoven na 10.1.2021. Uchazeči o funkci v ŘR a DR zašlou své foto a motivační dopis ( rozsah cca 2000 - 2500 znaků )  na email: podiatrickelisty@seznam.cz a podiatrie@gamil.com   

 • PL 2/2020  byly sponzorovány: GPS ofa s.r.o. 4500  Kč,  Ing. Milan Borský  5500  Kč ,  Odel Laboratories s.r.o. 5500  Kč, Amoene s.r.o. 4050 Kč,  PM Pedag s.r.o. - 6000 Kč, Coneta s.r.o.  - 5500, ČPZP přes Tenet marketing - 6000 Kč   -- celkem 37 050  Kč. Velký dík patří MUDr. Součkové a Miriam Tejklové za oslovení sponzorů.  

 • Řídící rada schválila jednomyslně  rozšíření webových stránek o možnost vyhledání v registru poskytovatelů služeb o specializaci: Pracoviště vybavené tenzometrickou deskou. Lékaře bude schvalovat prezident ve spolupráci s prvním viceprezidentem, fyzioterapeuty druhý viceprezident - platí do konce funkčního období 

 • Řídící rada schválila jednomyslně  20% slevu pro inzerenty v Podiatrických listech, kteří měli přednášet v rámci podiatrického dne, který se měl konat dne  9. října 2020  v Praze.  O nabídce je bude informovat Jana Výmolová 

 • Stav na účtu ke dni zápisu 9.10 2020 : 148 801  Kč a 409,48 Eur, 

v pokladně 22 412,70  Kč  ( stav po uhrazení mezd 10/2020 a zaplacení tisku PL) 

 • Uhrazených čl. příspěvků v roce  2020 bylo: 236 ( t.j. 236  000  Kč )    

 • MUDr. Lux v rozpravě upozornil, že jednání Valné Hromady by dle stanov společnosti mělo proběhnout za osobní účasti členů společnosti a na fakt, žedosud platné stanovy on line hlasování neumožnují. Následně ŘR k tomuto rozhodla - viz. samostatný zápis.

 


zapsal : MUDr. Koliba Miroslav  

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)