Zápisy z jednání

Zápis z mimořádného jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.5.2021

Zápis z mimořádného  jednání Řídící rady ČPS z.s. dne 5.5.2021  

za přítomnosti předsedy dozorčí rady, vedoucí PP sekce

Místo: On line meeting  - Google meets   

Přítomní:   

●     MUDr. Miroslav Koliba, MBA, MHA, LL.M.  - prezident společnosti

●     MUDr. Marie Součková - 1. viceprezident 

●     PaedDr. Michal Joshua Frána, MBA - 2 .viceprezident 

●     Mgr.Eva Ptáčková -- člen řídící rady 

        Mgr. Pavla Rybová - člen řídící rady - 

 

●     Jana Výmolová - předsedkyně pedikérsko-podologické 

●     Členové dozorčí rady: 

Ing. Jana Vašková

MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D 

Radovana Hroníková nepřítomná   

 

Mimořádné jednání ohledně sjezdu společnosti

 

aktuálně 

ČPS – sjezd a volby 22.5.2021 – podklady legislativa

 Návrh průběhu sjezdu – VH:

Sjezd dne 22.5.2021 bude probíhat formou osobní účasti členů společnosti a současně distanční formou pro ty, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně.

1) každý člen společnosti bude 14 dní před sjezdem písemně - emailem - informován o tom, že sjezd proběhne podle Mimořádného opatření MZČR na vnitřní shromažďování, platného od 3.5.2021, z čeho m.j. vyplývá, že sjezd a VH 22.5.2021 musí proběhnout za osobní účasti členů ČPS za dodržení mimořádných opatření   

2) každý člen bude současně písemně -emailem -  informován o změně programu sjezdu a to ve smyslu doplnění bodu, kterým se projedná návrh na úpravu stanov. Členové budou požádáni o písemný souhlas nebo nesouhlas s návrhem na změnu (doplnění) programu sjezdu.

3) na sjezdu proběhnou volby do řídící a dozorčí rady společnosti , jak bylo avizováno v Pod listech 1/2021  (dle aktuálních stanov volit budou pouze členové, kteří budou fyzicky přítomni na VH. Ti, kteří budou přítomni distančně, nebudou mít možnost volit)

4) bude schváleno usnesení sjezdu, vč. úpravy stanov

navrženo bude, aby do budoucna byla možnost ( dle rozhodnutí RR) , aby se volby uskutečnili  per rollam t.j. aby byla možnost hlasovat  z počítače nebo mobilu tak, že každý člen odešle své hlasy přes webový portál společnosti po zabezpečeném přihlášení se do členské sekce. - 

5) na dalším následujícím  sjezdu ( t.j. na mimořádném, nebo 21.sjezdu) již bude podle nových stanov možnost dle rozhodnutí RR  účasti i hlasování osobní i distanční formou  ( viz výše)  

 

Informace k podmínkám konání volebního sjezdu a valné hromady společnosti v souladu s platnými právními předpisy:

·         Podle aktuálních podmínek sjezd  se bude konat 22.5.2021 za osobní účasti členů – volby proběhnou fyzicky přítomnými

·         Ze zákona vyplývá, že program sjezdu má být součástí pozvánky

·         Změna programu sjezdu – valné hromady: poslat 14 dní před sjezdem všem členům mailem + dát na web společnosti (7.5.2021)

·         Možnosti hlasování na aktuálním sjezdu: pouze osobně na sjezdu

·         Změna stanov: odsouhlasit mohou pouze všichni členové osobně účastní na VH ( upozornění DR : pokud nikdo do 3 měsíců nenapadne rozhodnutí přijaté na VH, je platné)

·        Distanční účast na sjezdu s možností on-line distančního hlasování bude možná až po úpravě stanov na dalším sjezdu

 

 

 

ČPS – návrh úpravy stanov

 

ČLÁNEK 6   Ústřední orgány Společnosti

2.    Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni členové Společnosti musí být s termínem Valné hromady seznámeni nejméně 2 měsíce předem na oficiálních webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Možné je i další oznámení termínu Valné hromady prostřednictvím Podiatrických listů,e-mailem, či na sociální síti. Způsob provedení Valné hromady včetně jejího programu může být následně upřesněn ( doplněn) min. 14 dní před termínem jejího konání.

 7.    Na základě rozhodnutí Řídící rady lze jednání Valné hromady svolat buď s fyzickou přítomností členů Společnosti nebo on-line distanční formou.

 8.    Na základě rozhodnutí Řídící rady lze hlasování valné hromady uskutečnit i mimo zasedání valné hromady tzv. hlasováním per rollam. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů.

8.1  Hlasování per rollam:

a)    Hlasování per rollam se děje prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a/nebo prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.), a/nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti (po zabezpečeném přihlášení člena Společnosti), a/nebo osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí. Oznámení o způsobu hlasování dle předchozí věty musí být členům Společnosti zasláno alespoň 14 dní před termínem (resp. započetím běhu lhůty pro hlasování) a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo zasláno na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti anebo zveřejněno v členské sekci na webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Jednotlivé způsoby hlasování lze i kombinovat.

b)    Řídící rada rozešle všem členům Společnosti hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty (na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti) i bez zaručeného elektronického podpisu nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti; Řídící rada zároveň členům Společnosti sdělí lhůtu, ve které je možno hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

c)     Není-li valná hromada při hlasování per rollam usnášeníschopná, může se konat náhradní hlasování nebo nové hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení. Při novém hlasování se hlasuje o návrhu usnesení v pozměněném znění. Řídící rada po uplynutí minimálně patnácti dnů od zjištění, že valná hromada není usnášeníschopná, znovu rozešle členům Společnosti konečná znění původních či pozměněných návrhů usnesení k hlasování se stanovením termínu, ve kterém mají členové Společnosti svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování o původním návrhu usnesení je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti. Při novém hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti.

d)    Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování.

 

 

   Další korekce dle domluvy s právníkem:  v bodě 3 článku 6 stanov:

 

Původní znění:

 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina

jejích účastníků.

 

Návrh nového znění:

 

3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina

jejích účastníků, přítomných členů Společnosti.

 

Zapsal: MUDr.Koliba, J Výmolová, podklady dodala Ing Vašková

 

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)