Zápisy z jednání

Usnesení 20. Sjezdu ČPS

Usnesení 20. Sjezdu ČPS

 

Počet účastníků: 24 přihlášených, 20 fyzicky přítomných, 30 připojených on-line

 

Program sjezdu:

MUDr. Miroslav Koliba zahájil sjezd, který je v letošním roce volební. Uvedl, že účast na sjezdu je hybridní, tzn. osobní účastí a současně on-line účastí. Poděkoval MUDr. Marii Součkové za dosavadní práci v ČPS a navrhnul, aby jí bylo uděleno doživotně čestné členství. Návrh byl jednohlasně odsouhlasen všemi přítomnými.

Následně proběhla volba do jednotlivých komisí a volba skrutátorů, které pracovaly v následujícím složení:

Mandátová komise: MUDr. Marie Součková, MUDr. Jaroslav Lux, Pavla Chadrabová

Návrhová komise: Ing. Jana Vašková, Radovana Hroníková, Eva Ptáčková

Volební komise: Karin Kuchaříková, Dita Szewieczková, Julie Budová

Skrutátoři: Karin Kuchaříková, Dita Szewieczková, Julie Budová

Všechny komise byly jednomyslně schváleny.

Mandátová komise konstatuje, že valná hromada je usnášení schopná.

 

Prezident společnosti přednesl návrh na změnu stanov, která se týká úpravy způsobu hlasování a voleb s možností on-line hlasování.

Čl.6  bod. – Současné znění stanov:

 

2. Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni členové Společnosti musí být s termínem Valné hromady seznámeni nejméně 2 měsíce předem na oficiálních webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Možné je i další oznámení termínu Valné hromady prostřednictvím Podiatrických listů, e-mailem, či na sociální síti.

 

Čl.6  bod. – Nové znění stanov:

 

ČLÁNEK 6   Ústřední orgány Společnosti

2.  Valnou hromadu svolává 1x ročně Řídící rada. Všichni členové Společnosti musí být s termínem Valné hromady seznámeni nejméně 2 měsíce předem na oficiálních webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Možné je i další oznámení termínu Valné hromady prostřednictvím Podiatrických listů, e-mailem, či na sociální síti. Způsob provedení Valné hromady včetně jejího programu může být následně upřesněn (doplněn) min. 14 dní před termínem jejího konání.

Hlasování: návrh na změnu článku 6 stanov byl odsouhlasen všemi přítomnými členy společnosti jednohlasně.

 

 

Čl.2 bod 7 – „Lex Covid“ - Současné znění stanov:

 

7. Při nemožnosti řádně vykonat jednání Valné hromady s fyzickou přítomností členů z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu mohou být body jednání schvalovány členy společnosti náhradním způsobem, a to on-line či per rollam korespondenčně.

O způsobu hlasování budou členové společnosti informováni na mailovou adresu, registrovou u společnosti, a to nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením hlasování. Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování.

 

Čl.2 bod 7 - Nové znění stanov:

 

Na základě rozhodnutí Řídící rady lze jednání Valné hromady svolat buď s fyzickou přítomností členů Společnosti nebo on-line distanční formou.

 

Hlasování: návrh na změnu článku 2 stanov byl odsouhlasen všemi přítomnými členy společnosti jednohlasně.

 

 

Návrh na zařazení bodu 8 do čl. 2 Stanov - Nové znění:

8.   Na základě rozhodnutí Řídící rady lze hlasování valné hromady uskutečnit i mimo zasedání valné hromady tzv. hlasováním per rollam. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů.

 

8.1  Hlasování per rollam:

 

a)    Hlasování per rollam se děje prostřednictvím

poskytovatele poštovních služeb a/nebo

prostřednictvím elektronické pošty i bez zaručeného elektronického podpisu (např. odesláním vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku např. ve formátu pdf.) a/nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti (po zabezpečeném přihlášení člena Společnosti) a/nebo osobním odevzdáním hlasovacího lístku s potvrzením o převzetí.

Oznámení o způsobu hlasování dle předchozí věty musí být členům Společnosti zasláno alespoň 14 dní před termínem (resp. započetím běhu lhůty pro hlasování) a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, nebo zasláno na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti anebo zveřejněno v členské sekci na webových stránkách Společnosti www.podiatrie.cz. Jednotlivé způsoby hlasování lze i kombinovat.

 

b)    Řídící rada rozešle všem členům Společnosti hlasovací lístky s návrhy konečných znění usnesení, o nichž má být hlasováno a to prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty (na emailové adresy jednotlivých členů Společnosti) i bez zaručeného elektronického podpisu nebo on-line prostřednictvím webového portálu Společnosti; Řídící rada zároveň členům Společnosti sdělí lhůtu, ve které je možno hlasovat. Hlasuje se pro nebo proti návrhu usnesení anebo se lze hlasování výslovně zdržet. K připojeným připomínkám či podmínkám se nepřihlíží.

 

c)     Není-li valná hromada při hlasování per rollam usnášeníschopná, může se konat náhradní hlasování nebo nové hlasování. Při náhradním hlasování se hlasuje o původním návrhu usnesení. Při novém hlasování se hlasuje o návrhu usnesení v pozměněném znění. Řídící rada po uplynutí minimálně patnácti dnů od zjištění, že valná hromada není usnášeníschopná, znovu rozešle členům Společnosti konečná znění původních či pozměněných návrhů usnesení k hlasování se stanovením termínu, ve kterém mají členové Společnosti svůj hlas odevzdat. Při náhradním hlasování o původním návrhu usnesení je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti. Při novém hlasování o návrhu usnesení v pozměněném znění je valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet hlasujících členů Společnosti a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných/per rollam hlasujících členů Společnosti.

 

d)    Výsledky hlasování budou zveřejněny nejpozději do 14 kalendářních dnů po termínu ukončení hlasování.

 

Hlasovaní o zařazení bodu 8 do čl. 2 Stanov: návrh na zařazení bodu 8 do čl. 2 stanov byl odsouhlasen všemi přítomnými členy společnosti jednohlasně.

 

 

Další korekce stanov dle domluvy s právníkem jsou následující: 

 

v bodě 3 článku 6 stanov - Současné znění:

3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina

jejích účastníků.

 

Návrh nového znění:

3. Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se hlasování většina

jejích účastníků, přítomných řádných členů Společnosti.

 

Hlasování: návrh na změnu bodu 3 článku 6 stanov byl odsouhlasen všemi přítomnými členy společnosti jednohlasně.

 

Následovala zpráva o činnosti ČPS za uplynulé období, kterou přednesl prezident společnosti, MUDr. Miroslav Koliba. V uplynulém období pandemie nemoci Covid-19 zasáhla i odborníky v péči o nohy a díky tvrdým opatřením ze strany vlády nemohly proběhnout ani naplánované akce, vč. sjezdu společnosti v r. 2020. Ze strany vedení společnosti byla opakovaně vyvíjena snaha vyvolat jednání s MZČR a MO o udělení vyjímek pro členy ČPS v rámci omezení možnosti vykonávání práce u některých oborů v souvislosti s pandemií. Na podněty nebylo ze strany ministerstev reagováno.

Eliška Kopecká ukončila v r. 2020 svou činnost jako členka redakční rady Podiatrických listů. Miriam Tejklová odstoupila začátkem letošního roku z funkce šéfredaktorky Podiatrických listů. Této funkce se dočasně ujal MUDr. Koliba, který současně vyzývá zájemce, kteří by rádi tuto funkci zastávali, aby se přihlásili.

Z aktivit, které byly v loňském roce realizovány, zmínil následující:

Společnost má k dnešnímu dni 169 aktivních členů. Ve srovnání s loňským rokem je v současné době počet členů nižší, kdy v roce 2020 bylo 239 platících členů.

Závěrem MUDr. Koliba uvedl, že cílem společnosti je především pořádání vlastních konferencí, vzdělávání školitelů a členů, obor podiatrie.

Zpráva o činnosti společnosti, kterou přednesl MUDr. Miroslav Koliba, byla schválena jednomyslně.

 

Zprávu předsedkyně podologické-pedikérské sekce za uplynulé období přednesla Jana Výmolová. Informovala přítomné, že v souvislosti s novými webovými stránkami proběhla přeregistrace členů, vč. doložení potřebných certifikátů. Otevřené dopisy, které byly průběžně zasílány v souvislosti s pandemií na MZČR a MO nebyly ze strany uvedených úřadů vyslyšeny a nebylo na ně reagováno. Dále uvedla, že proběhla schůzka se zástupkyní Asociace kosmetických oborů a byly probrány možnosti spolupráce.

Pedikérský den, který se v loňském roce z důvodu pandemie nemohl konat, byl nahrazen odbornými články v Podiatrických listech. Další Pedikérský den je naplánován na 8.10.2021 v 10 hod. v Praze v Letňanech.

Z dalších připravovaných akcí proběhne 2.6.2021 on-line setkání Autorizovaných osob  pro obor Osobní služby, ohledně aktuálních informací z Národní soustavy kvalifikací a změn hodnotících a kvalifikačních standardů.

Závěrem pozvala všechny členy ČPS na plánované akce společnosti v letošním roce.

Zpráva o činnosti pedikérsko-podologické sekce byla schválena plným počtem přítomných.

 

Zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok přednesl předseda dozorčí rady MUDr. Jaroslav Lux. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2020 je přílohou tohoto usnesení.

Výsledek hospodaření za rok 2020 je - 27 089 Kč, na členských příspěvcích bylo za rok vybráno 239 000 Kč.  Zpráva za rok 2020 byla odsouhlasena plným počtem hlasů zúčastněných členů společnosti.

DR konstatuje, že činnost řídící rady v loňském roce zásadním způsobem ovlivnila pandemická situace.

 

Plán hospodaření společnosti na rok 2021 představil MUDr. Miroslav Koliba. Plán hospodaření na rok 2021 je přílohou tohoto usnesení a počítá s výsledkem hospodaření cca + 3 000 Kč. Stav na účtu k dnešnímu dni je 263 484,52 Kč, na devizovém účtu je 409,48 EUR a v pokladně je 6 125 Kč. Plán hospodaření na rok 2021 byl přijat plným počtem hlasů přítomných členů.

 

MUDr. Koliba zahájil volební část sjezdu a uvedl, že dobu na přihlášení nových kandidátů nikdo nevyužil. Kandidáti do všech pozic řídící i dozorčí rady i PP sekce byli představeni v Podiatrických listech a na facebooku společnosti.

Celkem bylo odevzdáno 20 hlasovacích lístků.

Volba prezidenta ČPS: Jediným kandidátem byl MUDr. Miroslav Koliba. Celkem bylo odevzdáno 20 lístků, všechny ANO. MUDr. Miroslav Koliba byl zvolen počtem 20 hlasů.

Na pozici 1. víceprezidenta společnosti se představil Dr. Michal Joshua Frána.              Ve volbě bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasů, 18 ano, 0 ne, zdrželi se 2. Dr. Michal Joshua Frána byl zvolen do funkce 1. víceprezidenta.

Na pozici 2. víceprezidenta společnosti se představila Jana Výmolová. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasů, 14 ano, 1 ne, zdrželo se 5. Jana Výmolová byla zvolena do funkce 2. víceprezidentky.

Do řídící rady kandidovali: MUDr. Jaroslav Lux Ph.D., Mgr. Pavla Rybová, Mgr. Eva Ptáčková, Pavlína Pospíšilová. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasů.

MUDr. Jaroslav Lux: 11 ano, 1 ne, zdrželo se 8          ANO

Mgr. Pavla Rybová: 8 ano, 2 ne, zdrželo se 10

Mgr. Eva Ptáčková: 19 ano, 0 ne, zdržel se 1               ANO

Pavlína Pospíšilová: 2 ano, 4 ne, zdrželo se 14

Do řídící rady byli zvoleni MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D. a Mgr. Eva Ptáčková.

Do dozorčí rady byli nominováni následující kandidáti: Ing. Jana Vašková, Radovana Hroníková, Pavla Chadrabová, Jaroslava Trzaskalíková

Ing. Jana Vašková: 18 ano, 0 ne, zdrželi se 2              ANO

Radovana Hroníková: 14 ano, 1 ne, zdrželo se 5        ANO

Pavla Chadrabová: 19 ano, 0 ne, zdržel se 1               ANO

Jaroslava Trzaskalíková: 8 ano, 0 ne, zdrželo se 12

Následně proběhla nominace na předsedkyni pedikérsko-podologické sekce, kde byla přihlášena kandidátka Jana Výmolová. Ve volbě bylo odevzdáno celkem 20 platných hlasů, 19 ano, 0 ne, 1 se zdržel hlasování. Jana Výmolová byla zvolena do funkce předsedkyně pedikérsko-podologické sekce.

 

Odborný program – v průběhu sjezdu probíhaly průběžně přednášky podle programu, některé osobní účastí přednášejících, některé on-line (program viz příloha).

 

 

 

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje konání 20. Sjezdu ČPS dne 22.5.2021 v Ostravě.

Návrh usnesení byl valnou hromadou schválen počtem 20 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 20. sjezdu ČPS.

 

V Ostravě, dne 22.5.2021

 

Ing. Jana Vašková

Radovana Hroníková

Eva Ptáčková

 

MUDr. Miroslav Koliba  

Ke stažení:

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)