Zápisy z jednání

Usnesení 21. Sjezdu ČPS

Usnesení 21. Sjezdu ČPS 

Počet účastníků: 54 fyzicky přítomných zúčastněných členů

Program sjezdu:

Prezident společnosti MUDr. Miroslav Koliba zahájil sjezd, představil řídící radu, sponzory a přednášející. Poděkoval sponzorům a vystavovatelům za podporu, seznámil přítomné s programem sjezdu a vyhlásil volbu do mandátové, návrhové a volební komise.

Následně proběhla volba do jednotlivých komisí, které pracovaly v následujícím složení:

Mandátová komise: Dočekalová Helena, Cahynová Marta, Ehlová Petra  

Návrhová komise: Vašková Jana, Veithová Marie, Jaroslav Lux, Maluchová Ludmila

Volební komise: Staňková Ivana, Králová Jarmila, Sládková Věra

Složení uvedených komisí bylo odsouhlaseno plným počtem hlasů valné hromady.

 

Zprávu o činnosti ČPS za uplynulý rok přednesl prezident společnosti, MUDr. Miroslav Koliba. Informoval přítomné o fungování webových stránek a mobilní aplikace společnosti, o aktuálních kurzech a možnostech vzdělávání, o spolupráci s FIP a aktivitách vedoucích ke vzniku podiatrie v ČR jako akreditovaného oboru. Hovořil i o tom, jak správně používat logo společnosti. Dalším tématem bylo organizování příštího sjezdu a možnosti, jak na sjezd přilákat co nejvíce členů společnosti.

Společnost má ke dni 14.5.2022 celkem 232 aktivních členů, kteří zaplatili členský poplatek, z toho 38 nových členů.

Zpráva o činnosti byla přijata celkovým počtem 46 hlasů.

 

Zprávu z oboru fyzioterapie přednesl 1. víceprezident Mgr. Michal Joshua Frána.   Hovořil o cestě na Maltu, jednání s FIP a ECP, které by mělo nabídnout ucelený systém vzdělávání. V ČR aktuálně funguje vzdělávání v rámci akreditovaného kurzu podiatrie a akreditovaným předmětem podiatrie na ZČU v Plzni.

Členská základna sekce fyzioterapeutů se opět rozšířila o nové členy fyzioterapeuty i protetiky.

Zpráva o činnosti sekce fyzioterapeutů byla schválena plným počtem přítomných hlasů.

 

Jana Výmolová, 2. víceprezidentka a předsedkyně podologicko-pedikérské sekce přednesla zprávu za uplynulé období. Informovala přítomné o proběhnutých PP dnech a poděkovala všem, kteří s realizací PP dnů pomáhali, i těm, kteří přednášeli na odborných akcích a pomáhali tak prezentovat společnost. Seznámila přítomné s dalšími připravovanými kurzy a vzdělávacími programy a o připravovaném Pedikérském dni 7.10.2022.

Uvedla, že podologicko – pedikérská sekce má 180 členů. Připomenula, aby nezapomínali nahrát certifikáty do uvedené sekce i sekcí poskytovatelů služeb.

Zpráva o činnosti pedikérsko-podologické sekce byla schválena plným počtem přítomných hlasů.

 

Zprávu o hospodaření společnosti za uplynulý rok přednesla předsedkyně dozorčí rady Ing. Jana Vašková. Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2021 je přílohou tohoto usnesení.

DR konstatuje, že i přesto, že činnost a hospodaření společnosti bylo i v loňském roce ovlivněno pandemickou situací, podařilo se nám ve výsledku hospodaření dostat opět do plusových čísel.

Výsledek hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 14 119 Kč. Na členských příspěvcích bylo za rok vybráno 208 000 Kč. Stav finančních prostředků na běžném a eurovém  účtu v přepočtu na koruny byl k 31.12.2021 celkem 200 988 Kč, hotovost v pokladně 13 007 Kč. Tj. celkem 213 995 Kč.

Dozorčí rada konstatuje, že činnost řídící rady v roce 2021 byla bez závad, v souladu se stanovami, usnesením minulé valné hromady a v souladu s platnými zákony ČR.

Zpráva za rok 2021 byla odsouhlasena počtem 52 hlasů.

 

Plán hospodaření společnosti na rok 2022 představil MUDr. Miroslav Koliba. Plán hospodaření na rok 2022 je přílohou tohoto usnesení a počítá s vyrovnaným hospodařením společnosti.

Na účtu je ke dni 12.5.2022 celkem 267 281 Kč a 429 EUR, hotovost v pokladně je 33 497 Kč.

Prezident dále přednesl návrh na rozpočet pro rok 2022. Předpokládané příjmy jsou plánovány ve výši 590 000 Kč, z toho členské příspěvky 250 000 Kč, předpokládané výdaje ve výši 590 000 Kč.

Navrhl zvýšení částky odměny šéfredaktora PL na 10 000 Kč, dvakrát ročně.

Návrh byl schválen počtem 52 hlasů.

Plán hospodaření na rok 2022 byl přijat plným počtem hlasů přítomných členů.

 

Online připojením se představil Ing. Tvrdý, daňový poradce a zástupce účetní firmy, která nám zpracovává účetnictví. Hovořil o zásadách a specifikách podvojného a jednoduchého účetnictví pro spolky, seznámil přítomné s možností zastupování naší společnosti v jednáních s finančním úřadem a informoval o podmínkách nové smlouvy o vedení účetnictví společnosti.

Návrh na podepsání plné moci účetní firmě pro zastupování ČPS v jednáních s FÚ a podávání daňových přiznání odsouhlasilo 49 přítomných.

 

Dalším bodem programu sjezdu bylo hlasování do funkce vedoucích odborných sekcí.

Sekce fyzioterapeutů:  Mgr. Michal Joshua Frána, odsouhlasilo 53 přítomných, 1 se zdržel

Lékařská sekce: MUDr. Miroslav Koliba, odsouhlasilo 54 přítomných

Sekce vzdělávání: MUDr. Jaroslav Lux, odsouhlasilo 53 přítomných, 1 se zdržel hlasování

 

Poté následoval odborný program a firemní prezentace sponzorů.

 

  

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje usnesení 21. Sjezdu ČPS konaného dne 14.5.2022 v Praze včetně příloh.

Usnesení bylo valnou hromadou přijato počtem 42 hlasů. Valná hromada jednohlasně přijímá usnesení 21. sjezdu ČPS.

 

V Praze, dne 14.5.2022

 

Ing. Jana Vašková

Veithová Marie

MUDr. Jaroslav Lux, PhD.

Ing. Maluchová Ludmila

 

Ke stažení:

Zpět

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)