Systém celoživotního vzdělávání členů ČPS

Systém celoživotního vzdělávání členů České podiatrické společnosti z. s.

Systém celoživotního vzdělávání členů České podiatrické společnosti z. s.

Preambule 

Česká podiatrická společnost z.s. (dále jen společnost) je odborná společnost sdružující odborníky v péči o nohy. Společnost má za cíl udržet vysokou úroveň vzdělání svých členů. Společnost má zájem o odborný dohled nad vzděláváním v oboru podiatrie, při tom respektuje vzdělávací systém existujících oborů, které se v péči o nohu podílejí, zejména s ohledem na fakt, že samostatný obor podiatrie  aktuálně v České republice studovat nelze.  Prioritním zájmem je udržet vysokou úroveň vzdělání v oboru podiatrie s garancí kvality školení, která společnost zahrne do systému celoživotního vzdělávání. 

 Systém celoživotního vzdělávání slouží k prohlubování odborné způsobilosti členů společnosti. Tento systém definuje způsob a fungování vzdělávání v oboru podiatrie zejména na základě aplikovaných odborných znalostí členů společnosti. V rámci tohoto systému společnost přiděluje vzdělávacím akcím a dalším formám celoživotního vzdělání kredity. Člen společnosti má možnost získat Diplom celoživotního vzdělávání udelý českou podiatrickou spol.  Člen společnosti nemá povinnost se účastnit celoživotního vzdělávání. Vydání Diplomu celoživotního vzdělávání bude základní podmínkou přidělení funkce školitele v oboru podiatrie v profesi definované zákonem.  Vydání diplomu bude pro členy společnosti zdarma. 

Ustavující pravidla.   

Sekce celoživotního vzdělávání

Společnost vytváří dle Stanov společnosti sekci celoživotního vzdělávání, která bude řešit problematiku celoživotního vzdělávání pro společnost.

Předseda sekce celoživotního vzdělávání:  

-  předkládá řídící radě žádost o zařazení vzdělávací akce do systému vzdělávaní společnosti. 

-  žádost je prezentována po řádné přijaté přihlášce, která je volně dostupná na webových stránkách.

-  předseda sekce má v kompetenci vyhodnocení odbornosti školitelů kurzů, event. požadovat diplomy o přezkoušení v dané problematice školení před předložením řídící radě ke schválení   

- v případě školení o technice, nebo produktu, bude nutné doložení školení o produktu výrobcem produktu pro účely dalšího školení.   

- předseda sekce vzdělávání doporučí/nedoporučí akci ke schválení řídící radě,

- předseda sekce má hlas poradní 

- na rozhodnutí o přidělení kreditů bude mít řídící rada 90 dnů od podání žádosti předsedovy sekce 

 

Akceptace akreditace jiných odborných společností a organizací

Společnost akceptuje školení a kredity těchto odborných společností s tématikou studia podiatrie, nebo ním příbuzným oborům: 

-  Česká lékařská komora                                        - Unie fyzioterapeutů ČR

-  Česká asociace sester                                          -  ČOKA

-  IPVZ - školení se zaměřením v podiatrii

-  NZO NCO Brno školení se zaměřením v podiatrii

-  Odborné společnosti ČLS JEP

 

V případě, že byla vzdělávací akce akreditovaná výše jmenovanými odbornými společnostmi, dle počtu studijních hodin bude automaticky přidělený počet kreditů, který lze uplatnit v systému vzdělávání ČPS. ( 1 vyučovací hodina – 45 min / 1 bod) 

Není vyloučené uznávání školení, které garantují jiné odborné společnosti, nebo studium, event. kongres v zahraničí, pokud daná vzdělávací akce proběhla v rozhodném hodnotícím období (posledních 5 let před posouzením). O výši přiznaných kreditů rozhoduje předseda sekce celoživotního vzdělávání a prezident na žádost člena společnosti, dle počtu studijních hodin. V případě neshody bude žádost prezentována řídící radě, která rozhodne. Žádost o uznání neakreditované akce společnosti obsahuje diplom z daného vzdělání a program, který jasně definuje počet studijních hodin a jejich náplň.    

Diplom celoživotního vzdělávání  

Společnost ocení celoživotní vzdělávání členů vydáním Diplomu celoživotního vzdělávání.  Diplom celoživotního vzdělávání garantuje fakt, že člen se pravidelně vzdělává v oboru podiatrie v rámci své základní profese tak, jak ji definují platné zákony ČR. Diplom celoživotního vzdělávání zejména dokumentuje fakt, že kromě základního vzdělání se daný člen kontinuálně a nadále vzdělává v oboru a tím manifestuje svůj zájem o obor a snaží se poskytovat kvalitní péči v souladu s posledními poznatky vědy.  

Podmínky přidělení 

Diplom celoživotního vzdělávání v oboru Podiatrie obdrží člen společnosti, pokud za období posledních 5 let získal minimálně 50 kreditů účastí na vzdělávání v oboru podiatrie.    

Vydání diplomu celoživotního vzdělávání 

Diplom vydává sekce celoživotního vzdělávání s podpisem prezidenta společnosti a/nebo předsedy sekce celoživotního vzdělávání. Po přidělení diplomu bude člen označen na webových stránkách jako držitel diplomu. 

 Platnost

Diplom celoživotního vzdělávání má platnost 5 let od vydání. 

Podmínka pro lektorství

Diplom celoživotního vzdělávání je podmínkou pro přidělení statutu lektor v oboru podiatrie v profesi definované zákonem. 

Formy celoživotního vzdělávání

-          účast na vzdělávací akci/semináři pořádané společností 

-          Vzdělávací akce uznané výše vyjmenovanými odb. společnostmi

-          Vzdělávací akce pořádané v zahraničí s problematikou péče o nohy

-          Zahraniční kurzy a stáže s problematikou péče o nohy

-          Stáže u školitelů  

-          Publikační a přednášková činnost

-          Studium literatury s autodidaktickými testy

-          Elektronické formy vzdělání

 

 

 

Zařazení akce do systému celoživotního vzdělávání České podiatrické společnosti

- zařazení akce do systému celoživotního vzdělávaní proběhne na základě žádosti žadatele o přidělení kreditů

- žádost o přidělení kreditů v systému celoživotního vzdělávání České podiatrické společnosti   musí být podána na formuláři “ žádost o přidělení kreditů” minimálně 90 dnů před konáním akce. Formulář je dostupný na webových stránkách www.podiatrie.cz

 - akce uznané sekcí celoživotního vzdělávání budou mít přidělené registrační číslo, pod kterým bude akce evidována v archivu akcí ČPS z.s.  Evidenci akcí  v daném roku povede předseda sekce vzdělávaní. Archiv z minulých let je vedený na sídle společnosti.

- akce schválené společností budou automaticky prezentované na webových stránkách společnosti 

- za posouzení akce je účtován poplatek 200 Kč v případě jednorázové akce, 300 Kč v případě opakované akce.

- Členové společnosti pořádající kurz budou zvýhodněni, poplatek za schválení akce bude 100 Kč ( poplatek bude stejný za jednorázové akce i opakované akce )   

- Vzdělávací akce bude projednána po uhrazení poplatku 

- Případné udělení slevy pro členy ČPS je na rozhodnutí organizátora akce, sleva není nárokovatelná registrací akce v systému vzdělávaní  společnosti. 

- platnost rozhodnutí o přidělení kreditů pro akci je vždy platná pro daný kalendářní rok, kdy byla akce avizována, kdy bude probíhat.     

- žadatel o přidělení kreditů (pořadatel akce) doloží časový harmonogram akce tak, aby bylo zřejmé, o kolik hodin vzdělání se bude jednat. 

- žadatel poskytne dle potřeby informaci o vzdělání lektorů akce na žádost předsedu sekce vzdělávaní

 

Přidělení počtu kreditů za vzdělávací akci 

Počet kreditů za vzdělávací akci se stanoví následně: 

- jedna vzdělávací hodina (45 min) - 1 kredit 

- elektronické vzdělávání dle rozsahu vzdělávání - rozhodne řidící rada

Za publikační a přednáškovou činnost se udělují v rámci systému celoživotního vzdělávání členů společnosti kredity následovně: 

- přednáška na konferenci s tématikou podiatrie  - hlavní autor 7 bodů, spoluautor 5 bodů 

- poster autor 5 bodů, spoluautor 3  body 

- odborný článek v Českém časopisu recenzovaném s impakt faktorem 0,1 a více

- Autor 20 bodů, každý spoluautor 10 bodů 

- odborný článek v Českém časopisu bez impact factor

- Autor 10 bodů, spoluautor 5 bodů

 - neodborný článek /rozhovor/, webový příspěvek v oboru podiatrie - autor 5 bodů 

- vědecká monografie - 30 bodů autor, 20 bodů spoluautor

- kapitola ve vědecké monografii - 10 bodů autor, 5 bodů spoluautor 

- vedoucí kurzu ve vzdělávání lékařů v oboru podiatrie - 50 bodů (min. rozsah 50 hodin) 

- vedoucí kurzu ve vzdělávání fyzioterapeutů v oboru podiatrie - 40 bodů (min. rozsah 40h) 

- vedoucí kurzu ve vzdělání oboru pedikúra - 30 bodů (min. rozsah 30 ) 

- přednáška v kurzu ve vzdělávání v oboru podiatrie - 10 bodů 

 

Doklad o absolvování vzdělávací akce 

Účast člena na vzdělávací akci pořadatel potvrdí písemným dokladem (diplomem). 

Doklad musí obsahovat: 

- titul, jméno, příjmení účastníka 

- název a rozsah akce 

- počet přidělených kreditů 

- název podatele, který požádal o zařazení do systému vzdělávání ČPS 

- jméno odborného garanta akce (lektora, který je držitelem diplomu celoživotního vzdělávání ČPS nebo lektora uznaného sekcí celoživotního vzdělávání, v případě akcí pro lékaře postačuje garant s diplomem celoživotního vzdělávání lékařů) event jméno odborníka v dané problematice

- evidenční číslo akce 

- logo ČPS z.s. 

- na diplomu bude zřetelně vytištěná informace: Vzdělávací akce byla ohodnocena ….. kredity v rámci celoživotního vzdělávání České podiatrické společnosti z.s., akci bylo přiděleno registrační číslo... 

 

Pozvánka na vzdělávací akci musí obsahovat: 

- zřetelně vytištěnou informaci:

Vzdělávací akce byla ohodnocena ….. kredity v rámci celoživotního vzdělávání České podiatrické společnosti z.s. 

- označení pořadatele akce 

- plné jméno a titul odborného garanta/lektora/školitele    

- místo a čas konání akce 

- přesný program akce (zejména rozpis délky přednášek a jména přednášejících) 

- výši účastnického poplatku ev. výši slevy, bude-li přidělena 

- způsob přihlášení na akci

 - označení subjektů, které budou na dané odborné akci prezentovat 

 

Zaváděcí období (ZO) 

Zaváděcí období je období 5 let od přijetí pravidel celoživotního vzdělávání.

Dané období slouží zejména: 

-  k posouzení a přidělení bodů za školení, které v minulosti Česká podiatrická společnost a ani jiná z výše jmenovaných společností neakreditovala - rozhoduje řídící rada na návrh předsedy sekce  celoživotního vzdělávaní  individuálně

-   v tzv. zaváděcím období 5 let od přijetí pravidel lze pro účely vydání Diplomu celoživotního vzdělávání nahradit získání jednoho kreditu za jeden rok praxe, což platí v případě práce nad 10 let s maximem přidělení 10 kreditů.  

- Zaváděcí období bude vycházet z již dodaných diplomů společnosti – v případě, že byli dodány diplomy v roce 2014- 2019 s bodovou hodnotou nad 50 bodů diplom bude automaticky přidělen.

Diplom celoživotního vzdělávaní nahradí dosavadní systém vzdělávaní České podiatrické společnosti. Zaniká označení Diplomovaný podiatr, podiatr 1. stupně a podiatr 2. stupně.  

 Systém nabývá účinnosti od  1.1.2020 

Autor:  MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.,   korekce prim. MUDr. Marie Součková

Newsletter

Přihlašte se k odběru newsletteru a budete dostávat aktuální informace do Vaši e-mailové schránky:


(určeno pro nečleny)